Jaarstukken 2018

Algemeen

Hierbij bieden wij u de jaarstukken van onze gemeente over 2018 aan. Dit document omvat het jaarverslag en de jaarrekening.

De planning en control cyclus is begonnen met het vaststellen van de uitgangspunten voor het opstellen van de begroting, in de Voorjaarsnota 2017. In aanloop naar de begroting 2018 is uitvoerig met uw raad gesproken
over het dekkingsplan 2018-2021. Een en ander heeft geleid tot de begroting 2018, inclusief meerjarenraming
2019-2021, die door de gemeenteraad is vastgesteld op 9 november 2017.

Over de voortgang van de uitvoering van de programmabegroting 2018 is tweemaal schriftelijk gerapporteerd aan de gemeenteraad, namelijk in de Voorjaarsnota (juli) en in de Najaarsnota (december).

De jaarstukken die u nu worden aangeboden, vormen het sluitstuk van de gemeentelijke planning- en controlcyclus over 2018. In het jaarverslag legt het college verantwoording af over uitvoering van het in de programma’s en paragrafen voorgenomen beleid, waarbij de systematiek en indeling van de begroting wordt gevolgd. De jaarrekening bestaat feitelijk uit twee (financiële) delen, namelijk de balans en het overzicht van baten en lasten. In deze stukken (jaarrekening) worden de financiële mutaties verantwoord.

Verder bevat de jaarrekening het overzicht dekkingsmiddelen en onvoorzien, het overzicht incidentele baten
en lasten, de Sisa-bijlage en het investeringsoverzicht. Tenslotte is in deze jaarstukken de accountantsverklaring opgenomen.

De jaarstukken zijn voor het eerst opgemaakt met het in 2018 aangeschafte programma Lias. Middels dit programma is getracht om de jaarstukken op een meer dynamische manier te presenteren. Dit heeft geleid tot een vernieuwde website waarop de jaarstukken gepresenteerd zijn.

Wij vertrouwen erop u met deze jaarstukken het door u gewenste inzicht te verschaffen.

juni 2019.
Burgemeester en wethouders van Hulst.

Sorteren op