Jaarstukken 2018

Balans

(bedragen x € 1, afgerond op honderdtallen)

ACTIVA

31 december 2018

31 december 2017

Vaste activa

Immateriële vaste activa

- Bijdrage aan activa in eigendom van derden

195.400

133.300

195.400

133.300

Materiële vaste activa

- Investeringen met een economisch nut

33.980.000

30.713.000

- Investeringen met een economisch nut, waarvan ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven

21.283.300

20.899.800

- Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut

4.618.100

3.392.000

59.881.400

55.004.800

Financiële vaste activa

- Kapitaalverstrekking aan deelnemingen

1.276.000

1.296.100

- Overige langlopende leningen

937.600

945.400

2.213.600

2.241.500

Totaal vaste activa

62.290.400

57.379.600

Vlottende activa

Voorraden

- Onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie

5.404.200

6.778.000

5.404.200

6.778.000

Uitzettingen met een looptijd van < 1 jaar

- Vorderingen op Openbare Lichamen

313.000

10.600

- Debiteuren

3.033.400

1.284.100

- Debiteuren WWB

257.200

261.300

- Overige vorderingen

4.451.700

3.802.600

8.055.300

5.358.600

Liquide middelen

- Bank en giro saldi

98.500

49.700

98.500

49.700

Overlopende activa

- Overige nog te ontvangen bedragen en vooruitbetaalde bedragen

55.400

82.200

55.400

82.200

Totaal vlottende activa

13.613.400

12.268.500

Totaal ACTIVA

75.903.800

69.648.100

(bedragen x € 1, afgerond op honderdtallen)

PASSIVA

31 december 2018

31 december 2017

Vaste passiva

Eigen vermogen

- Algemene reserve

7.391.500

7.327.200

- Bestemmingsreserves

- overige bestemmingsreserves

7.664.200

8.479.500

- Nog te bestemmen resultaat

1.968.100

616.200

17.023.800

16.422.900

Voorzieningen

- Voorzieningen voor verplichtingen en risico's

9.708.400

8.937.200

9.708.400

8.937.200

Vaste schulden met een looptijd > 1 jaar

- Onderhandse leningen van

- Binnenlandse banken en financieringsinst.

36.222.200

34.287.300

- Waarborgsommen

1.700

1.000

36.223.900

34.288.300

Totaal vaste passiva

62.956.100

59.648.400

Vlottende passiva

Kortlopende schulden met een looptijd < 1 jaar

- Kasgeldleningen aangegaan bij openbare lichamen

4.000.000

0

- Crediteuren

4.746.900

3.457.200

- Overige schulden

2.117.700

2.957.400

10.864.600

6.414.600

Schulden aan krediet instellingen

- Bank en girosaldi

1.456.500

2.336.800

1.456.500

2.336.800

Overlopende passiva

- De van de Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren uitgesplitst naar de ontvangen bedragen van:
Europese overheidslichamen
Het Rijk
Overige Nld overheidslichamen

139.600

878.500

- Overige vooruitontvangen bedragen

2.500

5.400

- Overige passiva

484.500

364.400

626.600

1.248.300

Totaal vlottende passiva

12.947.700

9.999.700

Totaal PASSIVA

75.903.800

69.648.100

Gewaarborgde geldleningen (excl. wsw)

60.978.503

65.559.283

Gewaarborgde geldleningen (via wsw)

34.633.032

35.367.589

ga terug