Jaarstukken 2018

Programma 01 Bestuur en Veiligheid

Lasten

(bedragen x € 1.000)
Begroot € 4.882
Gerealiseerd € 4.792
Afwijking € 91
ga terug