Jaarstukken 2018

Financieel overzicht

Begroting 2018
Bij het opstellen van de begroting 2017 hadden gemeenten te maken met een aantal vernieuwde BBV regels. Hierdoor was er moeilijk een vergelijking te maken tussen 2017 en 2016. Voor de begroting 2018 heeft het BBV minder vernieuwde regels doorgevoerd. Hierdoor is er dit jaar een betere vergelijking te maken tussen 2018 en 2017. Daarnaast had de gemeente Hulst, net als andere gemeenten, nog steeds te maken met grote onzekerheden in het Sociaal Domein. Binnen het sociaal domein zijn er veel "open-eind regelingen" waardoor vooraf moeilijk kan worden ingeschat wat het totaal van uitgaven zal zijn. De onzekerheid is met name aanwezig binnen het onderdeel Jeugdzorg. Bij de primitieve begroting werd dan ook een deel van de reserve Sociaal Domein ingezet om de lasten over 2018 te dekken. De begroting en meerjarenraming 2018-2021 was bij vaststelling sluitend met een positief saldo van ruim € 131.000 in 2018. In 2019 € 247.000, in 2020 € 260.000 en in 2021 € 70.000.

Voorjaarsnota 2018
De voorjaarsnota 2018 liet een positief saldo zien van € 141.000. Er waren nadelige bijstellingen op de programma’s Bestuur en Veiligheid, Verkeer, Vervoer en Openbare ruimte, Economische Structuur en Toerisme, Onderwijs en Kinderopvang, Sport, Cultuur en Recreatie, Ruimte en Wonen én Milieu. Daar stond tegenover dat de programma's Sociaal Domein en Algemene dekkingsmiddelen een positief saldo lieten zien. Het positieve saldo werd verrekend met het begrotingssaldo.

Najaarsnota 2018
In het najaar is vervolgens een vooruitblik gegeven op de jaarrekening 2018. Hieruit bleek een negatief saldo van € 172.000, inclusief de onbenutte stelposten voor onvoorziene uitgaven en nader te concretiseren beleidsvoornemens. Dit nadeel is verrekend met het begrotingssaldo (€ 272.000), waarna een begrotingsoverschot van € 100.000 werd verwacht.

Jaarrekening 2018
In de Najaarsnota is een saldo op de programma’s (na verrekeningen met de reserves) gepresenteerd van € 100.000. Dit saldo is gebaseerd op informatie die bekend was begin oktober 2018 en is samengevat in de 20e begrotingswijziging. Een overzicht van de belangrijkste afwijkingen tussen begroting en realisatie treft u hierna aan.

Het jaar 2018 wordt afgesloten met een positief saldo van afgerond € 1.968.000 (na verrekeningen van reserves). Dit is hoofdzakelijk het gevolg van incidentele oorzaken. Een verklaring van de verschillen tussen begroting en rekening is in deze jaarstukken opgenomen.

Een analyse van het jaarrekeningresultaat is te onderscheiden in (incidentele) meevallers. In de uitgebreide toelichting van de verschillen op de diverse programma’s wordt hierop separaat ingegaan.

Hierna is een globaal overzicht opgenomen van de verschillen per programma en een beknopte analyse van het resultaat 2018.

Programma

Verschillen - = negatief

Claims, uitvoering in 2019

Bestuur

€ 109.235

€ 33.000

Verkeer, vervoer en openbare ruimte

€ 411.371

€ -

Economische structuur en toerisme

€ 178.028

€ 20.000

Onderwijs en kinderopvang

€ 74.996

€ -

Sport cultuur en recreatie

€ 209.486

€ -

Sociaal Domein

€ 415.526

€ 25.000

Milieu

€ 340.566

€ -

Ruimte en Wonen

€ 231.063

€ 24.000

Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

€ 666.560

€ 13.000

Verschil exclusief reserves

€ 2.636.831

€ 115.000

Verschillen in mutaties reserves

€ -768.756

Totaal verschil jaarrekening versus begroting

€ 1.868.075

Begrotingsresultaat 20e wijziging 2018

€ 100.000

Jaarrekeningresultaat 2018

€ 1.968.075

Claims -> uitvoering vindt plaats in 2019

€ 115.000

Jaarrekeningresultaat, gecorrigeerd voor claims

€ 1.853.075

Een aantal activiteiten waarvoor lasten waren begroot, is in 2018 door diverse oorzaken niet meer uitgevoerd en doorgeschoven naar 2019. Deze uitgaven (lasten) waren wel onderdeel van de begroting  2018 inclusief wijzigingen.

Daarnaast is er ook een aantal baten eerder ontvangen dan begroot. Ook dit leidt tot een (tijdelijk) verschil.

In onderstaand overzicht zijn deze zogeheten claims op het rekeningsaldo opgenomen:

Claims rekeningsaldo

31-12-2018

Armoedebestrijding

€ 13.000

Breedband internet buitengebied

€ 24.000

Juridische kosten

€ 25.000

Overleg Zeeuwse Overheden (OZO)

€ 28.000

EGTS (keet Hedwigepolder)

€ 5.000

Onderhoud Brede school St Jansteen

€ 20.000

Totaal

€ 115.000

Beknopte analyse resultaat jaarrekening 2018
In de najaarsnota 2018 is een saldo op de programma’s (na verrekeningen met de reserves) gepresenteerd van
afgerond € 100.000. Dit saldo is gebaseerd op informatie die (deels) bekend was begin oktober 2018 en is samengevat in de 20e begrotingswijziging. Een beschrijving van de belangrijkste afwijkingen tussen begroting en realisatie treft u hierna aan.

Het jaar 2018 wordt afgesloten met een positief saldo van afgerond € 1.968.000 (na verrekeningen met de reserves). Een analyse van het jaarrekeningresultaat is te onderscheiden in (incidentele) meevallers. Een aantal van deze meevallers is ontstaan door het feit dat activiteiten/werkzaamheden/subsidieaanspraken op een later moment zijn of worden uitgevoerd. Voor deze activiteiten/werkzaamheden/subsidieaanspraken zijn claims op het rekeningsaldo opgenomen. Hierna is een overzicht opgenomen dat bijdraagt in het verkrijgen van inzicht in het saldo van de jaarrekening versus het begrotingssaldo. Bij het samenstellen van dit overzicht zijn verschuivingen of interne verrekeningen binnen de gemeenterekeningen (bijvoorbeeld uren en reserves) zoveel mogelijk geëlimineerd c.q. gecomprimeerd. Dit om de leesbaarheid en herkenbaarheid te bevorderen.

Nr.

Nog uit te voeren posten (zijnde de eerder genoemde claims 2018)

1

Armoedebestrijding

13.000

2

Breedband internet buitengebied

24.000

3

Juridische kosten

25.000

4

Overleg Zeeuwse Overheden (OZO)

28.000

5

EGTS (keet Hedwigepolder)

5.000

6

Onderhoud Brede school St. Jansteen

20.000

Totaal nog uit te voeren posten

115.000

Incidentele meevallers

7

Actuariële berekening wethouderspensioenen

27.000

8

Leges burgerzaken (rijbewijzen en eigen verklaringen 70+ )

43.000

9

Parkeerbelasting (met name naheffingsaanslagen 2017)

103.000

10

Openbare verlichting

145.000

11

Verhuuropbrengsten onroerend goed en verkoop overige gronden

79.000

12

Onderhoudslasten (Begraafplaatsen, Onderwijs, Sportaccommodaties)

53.000

13

Bedrijfsvoering Volksgezondheid

36.000

14

Bouwleges en anterieure overeenkomsten

165.000

15

Gemeentefonds

80.000

16

Precariobelasting

30.000

17

Hardware, software en netwerk

111.000

18

Afval, milieu

341.000

19

Subsidieplafonds (Economie, Kinderopvang, Sport, Cultuur en Recr, Sociaal Domein)

189.000

20

Kapitaallasten (wegen, onderwijs)

140.000

21

Overhead en overige

211.000

Totaal incidentele meevallers

1.753.000

Totaal analyse jaarrekeningsaldo

1.868.000

  Nog uit te voeren posten

 1. In de decembercirculaire heeft een verschuiving plaatsgevonden van de middelen voor armoedebestrijding. De middelen zijn eerder ontvangen dan voorzien. In dit geval gaat het niet om uitgestelde uitgaven, maar om sneller dan verwachte ontvangen middelen.
 2. Vanuit de provincie is een bijdrage ontvangen voor de aanleg van breedband internet in het buitengebied. Inwoners kunnen aanspraak maken op een vergoeding. Per balansdatum zijn aanvragen in behandeling én worden nog nieuwe aanvragen verwacht. Afhandeling van die aanvragen vindt plaats in 2019.
 3. Vanuit het saldo 2018 blijkt een overschot op de juridische kosten. In verband met de sterker wordende claimcultuur wordt voorgesteld dit voordeel toe te voegen aan de algemene reserve ten behoeve van eventuele aanvullende juridische kosten in de toekomst.
 4. Bij najaarsnota 2018 is besloten om deel te nemen aan Overleg Zeeuwse Overheden (OZO), hiervoor was een bedrag geraamd van € 28.000. De vereiste bijdrage was per balansdatum nog niet gefactureerd en daarmee ook nog niet voldaan. Hierdoor een tijdelijk verschil.
 5. Aan EGTS was een bijdrage van € 5.000 toegezegd. Ook deze bijdrage was per balansdatum nog niet voldaan.
 6. Bij de bouw van de Brede School Sint-Jansteen is met Perspecto overeengekomen dat zij een deel van de onderhoudslasten voor hun rekening nemen. Hiervoor doen ze jaarlijks een bijdrage aan de gemeente. Ook in 2018 heeft een bijdrage plaatsgevonden voor onderhoudswerkzaamheden in de toekomst. Door het bedrag nu te claimen blijven de middelen beschikbaar totdat het onderhoud daadwerkelijk wordt uitgevoerd.

  Incidentele meevallers

 1. De actuariële berekening van de voorziening wethouderspensioenen was € 27.000 voordelig. De uitgangspunten voor de berekening van de voorziening waren pas medio december bekend.
 2. Bij de leges burger zaken is een voordeel behaald, met name op de rijbewijzen en eigen verklaringen 70+.
 3. Op het taakveld parkeerbelasting is een voordeel behaald van ruim € 100.000. Daarbij dient te worden opgemerkt dat hiervan € 60.000 administratief is. In 2017 zijn relatief veel naheffingsaanslagen opgelegd op buitenlandse kentekens. Deze naheffingsaanslagen hadden betrekking op een periode van juli 2016 t/m december 2017. Gezien de ouderdom van deze vorderingen was toen besloten om een groot gedeelte gelijk in te boeken als mogelijk dubieus. Eind 2018 is gebleken dat het grootste gedeelte van de bedragen wel binnen kwam. Derhalve is de voorziening dubieuze debiteuren voor € 60.000 vrijgevallen (voordelig voor de exploitatie).
 4. Ten aanzien van de investeringen en het onderhoud van het openbaar licht is een financieel voordeel behaald van € 145.000. Dit als gevolg van het uitstellen van werkzaamheden.
 5. In het 4e kwartaal zijn aanvullende verhuuropbrengsten ontvangen. Bovendien heeft er in dat kwartaal nog relatief veel verkoop van overige gronden plaatsgevonden. Deze informatie was bij opmaak van de najaarsnota nog niet bekend.
 6. Op diverse eigendommen zoals begraafplaatsen en sportaccommodaties heeft een voordeel op de onderhoudslasten plaatsgevonden.
 7. Op het taakveld volksgezondheid is een voordeel van € 36.000 op de bedrijfsvoering ontstaan.
 8. In het 4e kwartaal zijn meer baten bouwleges en baten uit anterieure overeenkomsten gerealiseerd dan bij de najaarsnota was geraamd.
 9. De uitkering uit het gemeentefonds bleek € 80.000 voordelig als gevolg van een nabetaling over 2017.
 10. De precariobelasting is € 30.000 hoger dan geraamd, als gevolg van bouwwerkzaamheden in de binnenstad.
 11. Vooruitlopend op de vernieuwing van de ICT infrastructuur zijn in 2018 enkel de noodzakelijke onderhoudswerkzaamheden en dringende investeringen uitgevoerd.
 12. Bij het opstellen van de primitieve begroting was uitgegaan van een tekort op afvalstoffenheffing van circa € 98.000. Na opmaken van deze jaarrekening blijkt een overschot van € 184.000. Ten opzichte geeft dit een positief verschil van € 282.000. Overige verschillen betreffen taakveld riolering en milieubeheer.
 13. Over diverse programma's heeft er een onderschrijding plaatsgevonden van de subsidieplafonds. Dit heeft voor circa € 90.000 betrekking op huisvestingsvergoedingen/subsidie statushouders en asielzoekers. Als tweede grote verschil is de onderuitputting van circa € 30.000 op de "Geld Volgt Kind"-regeling Andere voorbeelden ten aanzien van de onderschrijding zijn: exploitatie zwembad, overige sportaccommodaties, etc.
 14. Als gevolg van vertraging in een aantal investeringen zijn niet alle kapitaallasten volledig benut. Ook hiervoor geldt dat deze verschillen op diverse programma's geconstateerd is. Voorbeelden hiervan zijn kapitaallasten wegen, bijzonder basisonderwijs en ICT.
 15. Het voordeel op het onderdeel overhead is met name ontstaan op de P&O lasten. Vacatures worden voor een heel jaar lang geraamd. In praktijk worden vacatures gedurende het jaar ingevuld én vindt aanstelling plaats in een lagere trede dan de hoogste. Daarnaast is een voordeel te constateren op de stelposten reis- en verblijfskosten, opleidingen en verzekeringen.
ga terug