Jaarstukken 2018

Programma 03 Economische structuur en toerisme

Lasten

(bedragen x € 1.000)
Begroot € 1.920
Gerealiseerd € 1.836
Afwijking € 84
ga terug