Jaarstukken 2018

Kasstroomoverzicht

Kasstroomoverzicht (bedragen x € 1.000,-)

2018

2017

2016

Resultaat

1.968

616

1.531

Afschrijvingen en aflossingen op activa

2.314

2.397

7.768

Mutaties in reserves en voorzieningen

-595

-7

-5.336

Afschrijvingen / Mutatie reserves en voorzieningen

1.719

2.390

2.432

Mutatie voorraden

1.374

511

2.463

Mutatie vorderingen

-2.697

721

1.315

Mutatie overlopende activa

27

24

39

Mutatie kortlopende schulden

4.450

1.388

300

Mutatie overlopende passiva

-622

845

-131

Mutatie in werkkapitaal

2.532

3.489

3.986

Kasstroom uit operationele activiteiten

6.219

6.495

7.949

Investering in Immateriële Vaste Activa (IVA)

-73

-140

0

Desinvestering in Immateriële Vaste Activa (IVA)

0

0

0

Investering in Materiële Vaste Activa (MVA)

-8.372

-5.663

-3.728

Desinvestering in Materiële Vaste Activa (MVA)

1.211

378

0

Investering in Financiële Vaste Activa (FVA)

-11

-21

0

Desinvestering in Financiële Vaste Activa (FVA)

20

335

0

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

-7.225

-5.111

-3.728

Opgenomen langlopende geldmiddelen

7.000

6.000

0

Aflossing langlopende geldleningen

-5.065

-5.075

-5.211

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

1.935

925

5.211-

Totale Kasstroom

929

2.309

990-

Mutatie in geldmiddelen (bedragen x € 1.000,-)

2018

2017

2016

Balans per 1 januari

Liquide middelen

50

108

194

schuld op rekening courant

-2.337

-4.704

-3.800

Vordering / schuld per saldo

-2.287

-4.596

-3.606

Balans per 31 december

Liquide middelen

99

50

108

schuld op rekening courant

-1.457

-2.337

-4.704

Vordering / schuld per saldo

-1.358

-2.287

-4.596

Mutatie geldmiddelen:

929

2.309

990-

ga terug