Jaarstukken 2018

Overzicht van baten en lasten

Bedragen * € 1,-

Primitieve begroting 2018

Begroting 2018
na wijziging

Programma

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

01 Bestuur en veiligheid

4.675.199

527.500

4.147.699

4.882.274

527.500

4.354.774

02 Verkeer, vervoer en Openbare Ruimte

5.890.762

1.107.200

4.783.562

6.185.293

975.000

5.210.293

03 Economische structuur en toerisme

1.161.459

313.154

848.305

1.919.614

907.327

1.012.287

04 Onderwijs en kinderopvang

2.249.745

88.000

2.161.745

2.552.177

106.000

2.446.177

05 Sport cultuur en openbare ruimte

2.508.884

128.449

2.380.435

3.631.114

137.449

3.493.665

06 Sociaal domein

25.522.669

5.674.890

19.847.779

27.367.984

6.058.005

21.309.979

07 Milieu

6.241.619

6.887.710

-646.091

6.385.409

6.903.821

-518.412

08 Ruimte en wonen

2.931.471

1.860.292

1.071.179

3.085.190

2.725.602

359.588

09 Algemene dekkingsmiddelen

10.820.456

45.872.791

-35.052.335

10.022.664

46.114.891

-36.092.227

Onvoorzien

140.000

-

140.000

-

-

-

Gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten

62.142.264

62.459.986

-317.722

66.031.719

64.455.595

1.576.124

02 Verkeer, vervoer en Openbare Ruimte

-

-

-

422.659

218.681

203.978

03 Economische structuur en toerisme

-

-

-

-

142.000

-142.000

04 Onderwijs en kinderopvang

-

-

-

-

264.315

-264.315

05 Sport cultuur en openbare ruimte

-

-

-

33.000

1.021.678

-988.678

06 Sociaal domein

-

-

-

175.000

1.191.770

-1.016.770

07 Milieu

-

-

-

-

83.000

-83.000

08 Ruimte en wonen

-

-

-

197.640

40.000

157.640

09 Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

-

-

-

834.107

377.086

457.021

Onderlinge verrekening reserves

599.214

412.735

186.479

-

-

-

Subtotaal mutaties reserves

599.214

412.735

186.479

1.662.406

3.338.530

-1.676.124

Gerealiseerde resultaat

131.243

131.243

100.000

100.000

Totaal programma's

62.872.721

62.872.721

67.794.125

67.794.125

Bedragen * € 1,-

Rekening 2018

Rekening 2018 verschillen

Programma

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

01 Bestuur en veiligheid

4.791.616

546.078

4.245.539

90.658

-18.578

109.235

02 Verkeer, vervoer en Openbare Ruimte

5.958.514

1.159.592

4.798.922

226.779

-184.592

411.371

03 Economische structuur en toerisme

1.835.812

1.001.553

834.259

83.802

-94.226

178.028

04 Onderwijs en kinderopvang

2.472.656

101.475

2.371.181

79.521

4.525

74.996

05 Sport cultuur en openbare ruimte

3.396.426

112.248

3.284.179

234.688

25.201

209.486

06 Sociaal domein

27.347.408

5.993.068

21.354.340

20.576

64.937

-44.361

07 Milieu

6.059.378

6.918.356

-858.979

326.031

-14.535

340.567

08 Ruimte en wonen

3.135.428

3.006.903

128.525

-50.238

-281.301

231.063

09 Algemene dekkingsmiddelen

9.501.032

46.259.819

-36.758.787

521.632

-144.928

666.560

Onvoorzien

-

-

-

-

-

-

Gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten

64.498.270

65.099.092

-600.821

1.533.449

-643.497

2.176.945

02 Verkeer, vervoer en Openbare Ruimte

422.659

158.573

264.086

-

60.108

-60.108

03 Economische structuur en toerisme

-

55.124

-55.124

-

86.876

-86.876

04 Onderwijs en kinderopvang

-

258.699

-258.699

-

5.616

-5.616

05 Sport cultuur en openbare ruimte

33.000

903.461

-870.461

-

118.217

-118.217

06 Sociaal domein

175.000

1.558.510

-1.383.510

-

-366.740

366.740

07 Milieu

-

40.000

-40.000

-

43.000

-43.000

08 Ruimte en wonen

198.006

25.778

172.228

-366

14.222

-14.588

09 Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

1.450.773

646.548

804.225

-616.666

-269.462

-347.204

Onderlinge verrekening reserves

-

-

-

-

-

-

Subtotaal mutaties reserves

2.279.438

3.646.693

-1.367.255

-617.032

-308.163

-308.869

Gerealiseerde resultaat

100.000

100.000

Totaal programma's

66.777.707

68.745.783

-1.968.076

1.016.418

951.658

1.968.076

ga terug