Jaarstukken 2018

Balans

Niet uit de balans blijkende verplichtingen

Niet uit de balans blijkende verplichtingen

Leaseverplichtingen
Begin 2015 is alle kopieerapparatuur vervangen door nieuwe apparatuur van Konica/Minolta. Hiervoor is een nieuw leasecontract afgesloten voor 60 maanden (5 jaar). De jaarlasten (huurprijs + kosten van kopieën) bedragen circa € 35.000. Het contract loopt af in 2019. In 2012 is bij de BNG (Bank Nederlandse Gemeenten) een leasecontract aangegaan voor 45 HP werkstations plus monitoren voor een periode van 48 maanden (4 jaar tot en met einde 2016). Op 1 april 2016 is dit contract verlengd voor 4 jaar. De jaarlasten bedragen circa € 17.020.

Jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen
Op de balans wordt geen voorziening getroffen voor jaarlijks terugkerende kosten die gerelateerd zijn aan de arbeidskosten en van een vergelijkbaar volume zijn (art 44, lid 3 BBV). De gemeente vormt in die zin geen voorziening voor door de medewerkers meegenomen verlofuren naar een volgend begrotingsjaar. De verplichting die hiermee gemoeid is in 2018 bedraagt circa € 232.000.

Perkpolder Beheer B.V.
De gemeente heeft een borgstelling verleend aan Perkpolder Beheer B.V. ter grootte van € 24.000.000.

Precariobelasting
De fiscale juistheid van een deel van de aanslagen precariobelasting 2016, 2017 en 2018 wordt door de wederpartij betwist. Momenteel vindt hieromtrent rechtsgang plaats. Het financiële belang van deze aanslagen betreft afgerond € 1.650.000.