Jaarstukken 2018

Balans

Toelichting op de balans per 31 december 2018

Toelichting op de balans per 31 december 2018

Activa
Hieronder volgt een overzicht van de immateriële, materiële en financiële vaste activa per 31 december 2018 en het verloop daarvan in 2018.

(bedragen x € 1, afgerond op honderdtallen)

Vaste Activa

31 december 2018

31 december 2017

Immateriele vaste activa

195.500

133.300

Investeringen (met economische nut)

33.975.800

30.708.800

Investeringen (ec.nut gedekt door heffing)

21.283.300

20.899.800

Investeringen (met maatschapp. nut)

4.622.200

3.396.200

Financiele vaste activa

2.213.600

2.241.500

Totaal Vaste Activa

62.290.400

57.379.600

(bedragen x € 1, afgerond op honderdtallen)

Immateriële Vaste Activa

Boekwaarde per 31 december 2017

Vermeerderingen 2018

Verminderingen 2018/ bijdragen van derden

Afschrijving/Aflossing 2018

Boekwaarde per 31 december 2018

Activa in eigendom van derden

133.300

72.500

-

10.300

195.500

Totaal Immateriële vaste activa

133.300

72.500

-

10.300

195.500

De vermeerdering van € 72.500 betreft bijdragen in de renovatie van dorpshuis Graauw (€ 60.000) en een aanvullende bijdrage in de aanpassingen aan het multifunctioneel handbalveld Invictus (€ 12.500). De afschrijving van € 10.300 betreft reguliere afschrijvingen.

(bedragen x € 1, afgerond op honderdtallen)

Materiële Vaste Activa

Boekwaarde per 31 december 2017

Vermeerderingen 2018

Verminderingen 2018/ bijdragen van derden

Afschrijving/Aflossing 2018

Boekwaarde per 31 december 2018

Gronden en terreinen

4.272.100

1.958.900

750.000

-

5.481.000

Woonruimten

86.900

-

-

5.600

81.300

Bedrijfsgebouwen

25.051.400

3.193.500

32.000

1.136.000

27.076.900

Grond/weg/waterbouwkundige werken

24.574.600

2.554.600

402.800

862.000

25.864.400

Vervoermiddelen

328.700

202.800

-

121.400

410.100

Machines/apparaten/installaties

65.000

-

-

15.600

49.400

Overige materiële uitgaven

626.100

462.200

26.500

143.600

918.200

Totaal Materiële Vaste Activa

55.004.800

8.372.000

1.211.300

2.284.200

59.881.300

In de balans worden onder de materiële vaste activa afzonderlijk opgenomen, de investeringen met een economisch nut en investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut. Investeringen met een economisch nut worden gekenmerkt doordat ze ofwel verhandelbaar zijn ofwel inkomsten kunnen genereren.

(bedragen x € 1, afgerond op honderdtallen)

Activa met economisch nut

Boekwaarde per 31 december 2017

Vermeerderingen 2018

Verminderingen 2018/ bijdragen van derden

Afschrijving/Aflossing 2018

Boekwaarde per 31 december 2018

Gronden en terreinen

4.075.700

1.958.900

750.000

-

5.284.600

Woonruimten

86.900

-

-

5.600

81.300

Bedrijfsgebouwen

25.051.400

3.193.500

32.000

1.136.000

27.076.900

Grond/weg/waterbouwkundige werken

947.800

11.300

-

69.700

889.400

Vervoermiddelen

328.700

202.800

-

121.400

410.100

Machines/apparaten/installaties

63.500

-

-

14.900

48.600

Overige materiële uitgaven

154.800

116.300

-

86.200

184.900

Totaal Activa met economisch nut

30.708.800

5.482.800

782.000

1.433.800

33.975.800

Toelichting:
De volgende toelichting betreft een omschrijving van de investeringen (vermeerderingen), welke per categorie worden opgesomd:

Gronden en terreinen
De vermeerdering van € 1.958.900 heeft voor € 1.374.900 betrekking op de aankoop van de bedrijfsgebouwen van Weemaes BV aan het Hof te Zandeplein. Daartegenover staat een subsidie van de Provincie Zeeland van € 750.000, deze is als mindering op het actief ingebracht. Het restant ad. € 584.000 heeft betrekking op de aankoop van Den Dullaert. Bij de aankoop van Den Dullaert is gekozen om de ondergrond separaat van de gebouwen te activeren.

Bedrijfsgebouwen

 • Bouw Brede School te St. Jansteen € 1.308.000
 • Inrichting commissiekamer Stadhuis € 80.000
 • Brandmeldinstallatie Stadhuis € 20.000
 • Nieuwbouw kleedlokalen Hontenissehal € 17.000
 • Renovatie diverse dorpshuizen € 87.000
 • Aankoop gebouwen Den Dullaert € 1.682.000
 • Bijdrage Perspecto Bouw Brede School te St. Jansteen -/- € 32.000.

Grond/weg/waterbouwkundige werken

 • Aanleg sportveld St. Jansteen € 11.000

Vervoermiddelen

 • Aankoop Renault Zoe, Volkswagen E-Golf, Goupil G4, Epoke Igloo en een aantal overige zaken voor in totaal € 203.000.

Overige materiële uitgaven

 • Uitvoering ICT beleidsplan (nieuwe werkplekken)

(bedragen x € 1, afgerond op honderdtallen)

Activa met economisch nut waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffingen kan worden geheven

Boekwaarde per 31 december 2017

Vermeerderingen 2018

Verminderingen 2018/ bijdragen van derden

Afschrijving/Aflossing 2018

Boekwaarde per 31 december 2018

Gronden en terreinen

98.400

-

-

-

98.400

Grond/weg/waterbouwkundige werken

20.562.400

1.109.300

45.400

650.000

20.976.300

Machines/apparaten/installaties

1.500

-

-

700

800

Overige materiële uitgaven

237.500

-

-

29.700

207.800

Totaal Activa met economisch nut waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffingen kan worden geheven

20.899.800

1.109.300

45.400

680.400

21.283.300

Toelichting:
Dit betreft investeringen voor de onderdelen reiniging/afvalverwijdering, riolering en begraven waarvan de belangrijkste het onderdeel Grond/ Weg/ waterbouwkundige werken betreffen:

 • Vervanging riolering Geslechtendijk
 • Maatregelen wateroverlast Clinge
 • Reconstructie kruising Glacisweg/Zoutestraat/Koolstraat
 • Reconstructie Prins Bernhardstraat/Koning Julianastraat/Beatrixstraat
 • Reconstructie Julianastraat Heikant (riolering)
 • Renovering riolering Glacisweg Hulst
 • Vervanging riolering Emmastraat, Beatrixstraat en Willem-Alexanderstraat Kloosterzande
 • Vervanging riolering Janseniuslaan Hulst
 • Vervanging drukriolering unit bouwkundig
 • Vervanging drukriolering elektrisch/mechanisch
 • Aanleg hemelwaterafvoer riool Cloosterstraat Kloosterzande
 • Vervanging diverse onderdelen gemalen
 • De vermindering ad. € 45.000 heeft betrekking op een bijdragen van Waterschap Scheldestromen.

(bedragen x € 1, afgerond op honderdtallen)

Activa met maatschappelijk nut

Boekwaarde per 31 december 2017

Vermeerderingen 2018

Verminderingen 2018/ bijdragen van derden

Afschrijving/Aflossing 2018

Boekwaarde per 31 december 2018

Gronden en terreinen

98.000

-

-

-

98.000

Grond/weg/waterbouwkundige werken

2.701.700

-

-

122.400

2.579.300

Grond/weg/waterbouwkundige werken 2017 ev.

362.700

1.434.000

357.400

19.900

1.419.400

Overige materiële uitgaven

179.600

-

-

20.000

159.600

Overige materiële uitgaven 2017 ev.

54.200

345.900

26.500

7.700

365.900

Totaal Activa met maatschappelijk nut

3.396.200

1.779.900

383.900

170.000

4.622.200

Toelichting:
De belangrijkste investeringen voor de volgende onderdelen betreffen:

Grond/ Weg/ waterbouwkundige werken:

 • Herinrichting Geslechtendijk
 • Reconstructie kruising Glacisweg/Zoutestraat/Koolstraat
 • Herinrichting Frans van Waesbergestraat
 • Brede school St. Jansteen inrichting openbare ruimte
 • Reconstructie Julianastraat Heikant
 • Vernieuwing omgeving Janseniuslaan Hulst
 • Herinrichting Cloosterstraat Kloosterzande
 • Verbreding Zoetevaart Hulst
 • De verminderingen hebben betrekking op bijdragen van de Provincie Zeeland.

Overige materiële uitgaven:

 • Regionale Impuls – Versterk de Vesting
 • Regionale Impuls - Welkomstdisplays
 • Regionale Impuls – Grensoverschrijdende bossen
 • Regionale Impuls - Promotie/profilering/branding
 • De verminderingen hebben betrekking op bijdragen van de Provincie Zeeland.

(bedragen x € 1, afgerond op honderdtallen)

Financiële vaste activa

Boekwaarde per 31 december 2017

Vermeerderingen 2018

Verminderingen 2018/ bijdragen van derden

Afschrijving/Aflossing 2018

Boekwaarde per 31 december 2018

Leningen aan ov. Verbonden Partijen

-

-

-

-

-

Overige geldleningen u/g

945.300

11.200

-

19.000

937.500

Deelnemingen

1.296.200

-

20.100

-

1.276.100

Activa in eigendom van derden

-

-

-

-

-

Totaal Financiële vaste activa

2.241.500

11.200

20.100

19.000

2.213.600

Toelichting:
Overige geldleningen u/g

 • Fietsplan (uitvoering CAR-UWO)
 • Personeelsregelingen

Deelnemingen

 • Zero Coupon Bank Nederlandse Gemeenten

(bedragen x € 1, afgerond op honderdtallen)

Voorraden

31 december 2018

31 december 2017

Bouwgrond (exploitatieovereenkomst)

-

-

Bouwgrond (expl. woningbouw)

3.012.200

3.970.100

Bouwgrond (expl. industrie)

2.392.000

2.807.900

Totaal Vooraden

5.404.200

6.778.000

(bedragen x € 1, afgerond op honderdtallen)

Gronden in exploitatie

Boekwaarde per 31 december 2017

Vermeerderingen 2018

Verminderingen 2018

Boekwaarde per 31 december 2018

Zoutedijk (fase 2)

549.800

53.400

346.000

257.200

Junora

176.900

4.500

181.400

-

De Nieuwe Bierkaai

3.243.400

410.400

898.800

2.755.000

Totaal Gronden in exploitatie

3.970.100

468.300

1.426.200

3.012.200

(bedragen x € 1, afgerond op honderdtallen)

Gronden in exploitatie (woningbouw)

Boekwaarde per 31 december 2018

Nog te maken kosten

Nog te verwachten opbrengsten

Verwacht expl. Resultaat (- = positief)

Te verkopen m2

Verwachte looptijd

Zoutedijk (fase 2)

257.200

800.400

1.427.200

-369.600

12.312

2028

Junora

-

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

De Nieuwe Bierkaai

2.755.000

2.933.700

5.688.700

-

Plm 10.000

2024

Totaal Gronden in exploitatie

3.012.200

3.734.100

7.115.900

-369.600

(bedragen x € 1, afgerond op honderdtallen)

Gronden in exploitatie (bedrijfsterreinen)

Boekwaarde per 31 december 2017

Vermeerderingen 2018

Verminderingen 2018

Boekwaarde 31 december 2018

Te verkopen m2

Verwachte looptijd

Hoek en Bosch

641.200

70.400

486.300

225.300

6.139

2021

Hogeweg

2.166.700

-

-

2.166.700

130.000

2021

Totaal Gronden in exploitatie

2.807.900

70.400

486.300

2.392.000

In de paragraaf Grondbeleid is nader ingegaan op de ontwikkelingen met betrekking tot de grondexploitaties.

(bedragen x € 1, afgerond op honderdtallen)

Vorderingen

31 december 2018

31 december 2017

Algemene debiteuren en belastingdebiteuren

3.827.500

2.009.700

Nog te ontvangen bedragen

4.451.700

3.802.600

Vorderingen WWB c.a.

1.350.600

1.212.900

Subtotaal

9.629.800

7.025.200

af: Voorziening dubieuze debiteruen

1.574.500

1.666.600

Totaal Vorderingen

8.055.300

5.358.600

Toelichting:
Algemene debiteuren en belasting debiteuren
Half maart 2019 moest van de hiervoor vermelde algemene vorderingen en belasting debiteuren ad € 3.827.500 nog een bedrag van € 1.313.300 worden afgewikkeld. Hiervan had € 786.800 betrekking op SaBeWa Zeeland. Voor de overige vorderingen zijn, bij de hiervoor in aanmerking komende vorderingen, de nodige invorderingsmaatregelen getroffen.

Vorderingen WWB c.a.
De vorderingen WWB betreffen vorderingen in het kader van de uitvoering van de Participatiewet (voorheen Werk en Bijstand)

Voorziening dubieuze debiteuren
Van de voorziening dubieuze debiteuren ad € 1.554.300 heeft € 1.100.000 betrekking op vorderingen in het kader van de WWB. Gezien het karakter van deze vorderingen is hiervan een aanzienlijk deel niet inbaar. Het restant van de voorziening ad € 455.000 is gevormd voor het risico van oninbaarheid van de overige openstaande vorderingen. In 2018 is een bedrag van € 315.100 ten laste van de voorziening dubieuze debiteuren afgeboekt en een bedrag van € 61.000 is toegevoegd.

Overzicht drempelbedrag schatkistbankieren
In het kader van het verplicht schatkistbankieren is er een nieuw artikel opgenomen in het BBV, artikel 52c, waarin een rapportageverplichting over de benutting van het drempelbedrag wordt geïntroduceerd. De benutting van het drempelbedrag gemeente Hulst in 2018:

Verslagjaar 2018

(1)

Drempelbedrag

471

Kwartaal 1

Kwartaal 2

Kwartaal 3

Kwartaal 4

(2)

Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen

130

99

131

10

(3a) = (1) > (2)

Ruimte onder het drempelbedrag

341

372

340

461

(3b) = (2) > (1)

Overschrijding van het drempelbedrag

-

-

-

-

(1) Berekening drempelbedrag

Verslagjaar 2018

(4a)

Begrotingstotaal verslagjaar

62.800

(4b)

Het deel van het begrotingstotaal dat kleiner of gelijk is aan € 500 miljoen

62.800

(4c)

Het deel van het begrotingstotaal dat de € 500 miljoen te boven gaat

-

(1) = (4b)*0,0075 + (4c)*0,002 met een minimum van €250.000

Drempelbedrag

471

(2) Berekening kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen

Kwartaal 1

Kwartaal 2

Kwartaal 3

Kwartaal 4

(5a)

Som van de per dag buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen (negatieve bedragen tellen als nihil)

11.722

9.011

12.054

956

(5b)

Dagen in het kwartaal

90

91

92

92

(2) - (5a) / (5b)

Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen

130

99

131

10

Overlopende activa
De overlopende activa ad € 55.400 bestaan voornamelijk uit vooruitbetaalde bedragen en verstrekking voorschotten voor respectievelijk € 49.900 en € 5.500.

Liquide middelen
Het kassaldo en de banktegoeden stemmen overeen met de aanwezige contanten en de saldi opgaven van de betreffende instellingen.

PASSIVA

Het in de balans opgenomen eigen vermogen bestaat uit de volgende posten.

(bedragen x € 1, afgerond op honderdtallen)

Eigen Vermogen

31 december 2018

31 december 2017

Algemene Reserves

7.391.500

7.327.200

Bestemmingsreserves waarvan

- overige bestemmingsreserves

4.946.700

6.045.600

- dekkingsreserves

2.717.500

2.433.900

Reserves na bestemming

-

616.200

Totaal Eigen Vermogen

15.055.700

16.422.900

Toelichting:
In onderstaand overzicht is het resultaat over 2018 niet opgenomen. Onder de “ toevoegingen” staan vermeld, vermeerderingen ten laste van de exploitatie, vermeerderingen wegens ontvangen gelden van derden en vermeerderingen ten laste van andere reserves. Onder onttrekkingen staan de verminderingen vermeld in verband met afschrijvingen op activa, verminderingen als gevolg van overheveling naar andere reserves/voorzieningen en verminderingen ten gunste van de exploitatie.

(bedragen x € 1, afgerond op honderdtallen)

Reserves

Boekwaarde per 31 december 2017

Toevoegingen 2018

Onttrekkingen 2018

Boekwaarde per 31 december 2018

Algemene Reserve

7.327.200

1.266.600

1.202.300

7.391.500

Reserve onderh. gebouwen (voorheen kapitaalgoederen)

952.700

279.600

337.700

894.600

Reserve grondexploitatie

1.287.200

277.600

185.100

1.379.700

Reserve Atletiekbaan

160.300

33.000

190.000

3.300

Reserve Sociaal Domein

3.645.400

-

976.300

2.669.100

Dekkingsreserve MIP wegen

1.596.600

422.700

131.000

1.888.300

Dekkingsreserve kap. lasten herinr. begraafplaats Klz

59.600

-

8.100

51.500

Dekkingsreserve Life Style Village

777.700

-

-

777.700

Totaal Reserves

15.806.700

2.279.500

3.030.500

15.055.700

Zoals in bovenstaand overzicht is te zien, is in 2018 voor ruim € 1,2 aan eenmalige lasten ten laste gebracht van de algemene reserve. Deze lasten betreffen onder andere € 175.000 onderhoud gebouwen Den Dullaert, 75.000 brandveiligheid Den Dullaert, € 535.000 bijdrage in kunstgrasvelden Invictus, € 43.000 coniferenhaag VV Graauw, € 25.000 bijdrage kleedlokalen HVV.

Algemene reserve
Met betrekking tot de algemene reserve hebben de volgende onttrekkingen plaatsgevonden. De laatste claims hebben betrekking op claims op het rekeningsaldo 2018. Dat wil zeggen uitgaven waarover de besluitvorming in 2018 heeft plaatsgevonden, maar deze zijn ultimo dat jaar nog niet gerealiseerd.

Claims Algemene Reserve

Besluit

Claims 31 december 2017

Toevoegingen

Onttrekkingen

Claims 31 december 2018

Verhuizing jongerencentrum JC Komma

RB 2009/54

20.000

-

-

20.000

Eenmalige lasten brede school St. Jansteen

Claim 2015

406.000

-

46.000

360.000

Bijdrage Gezond In De Stad (GIDS)

Claim 2015

64.000

-

64.000

-

Bijdrage restauratie kerken (RB 2012, 5e wijz)

Claim 2016

78.000

-

-

78.000

Subsidie VVE en GVK-regeling

Claim 2016

20.000

-

Egaliseren tarieven afvalstoffenheffing

Claim 2016

237.000

-

-

100.000

Visiedocument begraafplaats Glacisweg

Claim 2017

15.000

-

-

-

Bodemsanering Gentsevaart Kapellebrug

Claim 2017

40.000

-

40.000

-

Schilderwerk etc. woonwagens

Claim 2017

20.000

-

20.000

-

Rijksgelden i.v.m. GOAB inzet voor taalachterstand 3F

Claim 2017

15.000

-

-

15.000

Aanpassingen Hontenissehal (airco, etc.)

Claim 2017

29.000

-

-

29.000

Bijdrage kleedlokalen VV STEEN

Claim 2017

25.000

-

-

25.000

Aanpassingen dorpshuis Graauw (lichtarmaturen, etc.)

Claim 2017

10.000

-

3.000

7.000

Bottum-up duurzame initiatieven wijk- en dorpsraden (regionale impuls)

-

150.000

-

150.000

Claims saldo 2018

Armoedebestrijding

Claim 2018

-

13.000

-

13.000

Breedband internet buitengebied

Claim 2018

-

24.000

-

24.000

Juridische kosten

Claim 2018

25.000

25.000

Overleg Zeeuwse Overheden (OZO)

Claim 2018

-

28.000

-

28.000

EGTS (keet Hedwigepolder)

Claim 2018

-

5.000

-

5.000

Onderhoud Brede school St Jansteen

Claim 2018

-

20.000

-

20.000

Totaal Claims Algemene Reserve

-

979.000

265.000

173.000

899.000

Bestemmingsreserve onderhoud gebouwen (voorheen kapitaalgoederen)
Toegevoegd aan deze reserve is een bedrag van € 105.600, dit ten laste van de exploitatie. E.e.a. conform de beheerplannen onderhoud gebouwen en rekening houdend met de kapitaallasten van de verbouwing van de commissiekamer. Daarnaast is een aanvullend bedrag van € 175.000 toegevoegd i.v.m. de aankoop van de gebouwen Den Dullaert en de verwachte onderhoudskosten daarvan. Onttrekkingen hebben plaatsgevonden voor o.a. Led verlichting Hontenissehal € 14.400, opknappen foyer en verlichting Waranda € 15.600, invalidentoilet € 26.400, duurzaamheidsonderzoek € 27.500, interne verbouwing Stadskantoor € 3.000, zwemband de Honte € 37.600, vervangen boilers Hontenissehal € 8.000, Onderhoud dorpshuizen € 18.000, onderhoud molens € 12.400, onderhoud Den Dullaert € 175.000.

Claims Reserve onderhoud gebouwen (voorheen kapitaalgoederen)

Claims 31 december 2017

Toevoegingen

Onttrekkingen

Claims 31 december 2018

Stadhuis Hulst

149.000

26.000

3.000

172.000

Invalidentoilet

-

90.000

26.000

64.000

Restauratie grafmonumenten Zoutestraat

-

44.000

-

44.000

Gemeenschapscentra

40.000

28.000

34.000

32.000

Molen Groenendijk

4.000

17.000

5.000

16.000

Molen Hulst (Wal)

11.000

47.000

-

58.000

Molen Hulst

10.000

7.000

7.000

10.000

Zwembad Kloosterzande

57.000

-

38.000

19.000

Hontenissehal

8.000

15.000

23.000

-

Duurzaamheid Gebouwen

5.000

23.000

28.000

-

Totaal Claims onderhoud gebouwen

284.000

297.000

164.000

415.000

Bestemmingsreserve Grondexploitatie
De reserve is o.a. gevormd uit de batige saldi van afgesloten exploitatieplannen. Er hebben verminderingen plaatsgevonden voor de bijdrage aan het middelbaar onderwijs als gevolg van het rapport TaskForce Zeeuws Vlaanderen en een bijdrage aan het Integraal Kindcentrum (IKC). Tot slot heeft er een vermindering plaatsgevonden ten behoeven van een projectbudget voor de ontwikkeling van het Hof te Zandeplein.
De vermeerderingen hebben betrekking op gerealiseerde baten op anterieure grondexploitaties en het resultaat op de garantievergoeding welke ontvangen wordt van Perkpolder Beheer B.V.

Claims Reserve grondexploitaties

Claims 31 december 2017

Toevoegingen

Onttrekkingen

Claims 31 december 2018

Bodemsanering Hof te Zandeplein, Klz / Hulsterweg 20

260.000

-

-

256.000

Versterking van de binnenstad en Vesting van Hulst

83.000

-

-

83.000

Taskforce VO Zeeuws-Vlaanderen

375.000

-

179.000

196.000

Projectbudget Hof te Zandeplein

-

20.000

6.000

14.000

Totaal Claims grondexploitaties

718.000

20.000

185.000

549.000

Reserve atletiekbaan
Deze reserve is noodzakelijk voor de dekking van de periodieke kosten van (groot) onderhoud, zoals retopping
van de banen. De retopping is in 2018 uitgevoerd. Als gevolg daarvan is de reserve in eerste instantie verder opgehoogd.

Reserve Sociaal Domein
In 2014 is een start gemaakt met het vormen van deze reserve. Het uitgangspunt hierbij is dat de inkomsten en uitgaven voor het sociaal domein in beginsel in evenwicht moeten zijn. Eventuele over- of onderschrijdingen worden verrekend met deze reserve. Deze reserve heeft daardoor een bufferfunctie om overschrijdingen van de drie decentralisaties op te kunnen vangen. In 2018 is een bedrag van € 976.300 onttrokken waardoor de reserve per ultimo 2018 € 2.669.100 bedraagt.

Dekkingsreserve kapitaalslasten herinrichting begraafplaatsen
Er heeft een vermindering plaatsgevonden van € 8.000 als gevolg van dekking van de kapitaallasten.

Dekkingsreserve MIP Wegen
In 2014 is besloten om vanuit het beleidsuitgangspunt Duurzaam Financieel Beleid een fonds te vormen voor
investeringen in wegen. In 2018 is aan deze reserve een bedrag toegevoegd van € 423.000. De kapitaallasten
van de reeds uitgevoerde investeringen uit het MIP wegen zijn onttrokken tot een bedrag van € 131.000.

Dekkingsreserve Life Style Village
Op deze reserve heeft geen mutatie plaatsgevonden.

(bedragen x € 1, afgerond op honderdtallen)

Voorzieningen

Boekwaarde per 31 december 2017

Toevoegingen 2018

Onttrekkingen 2018

Boekwaarde per 31 december 2018

Voorziening onderhoud begraafplaatsen

735.000

34.800

25.800

744.000

Voorziening wethouderspensioenen

3.314.300

222.500

54.300

3.482.500

Voorziening kosten waterberging

58.600

-

58.600

-

Voorziening riolering

4.610.800

657.600

-

5.268.400

Voorziening afbouw grondexploitatie

218.500

-

5.000

213.500

Totaal Voorzieningen

8.937.200

914.900

143.700

9.708.400

Voorziening onderhoud begraafplaatsen
Op grond van de voorschriften en aanbevelingen van de commissie BBV is de bestemmingsreserve onderhoud
begraafplaatsen rechtstreeks overgeheveld naar een voorziening. In de verordening en bijbehorende tarieventabel op de lijkbezorgingsrechten is opgenomen dat voor het begraven (en nadien ruimen) van het stoffelijk overschot er een bedrag wordt gerekend van € 373,00. Dit bedrag wordt per begraving gereserveerd in de voorziening onderhoud begraafplaatsen. Als gevolg hiervan is er in 2018 aan deze voorziening € 34.800 toegevoegd. Daarnaast heeft er een onttrekking van € 25.800 plaatsgevonden ten behoeve van het aanleggen van vier afscheid verzamelplaatsen.

Voorziening wethouderspensioenen
Voor de waardeoverdracht van de opgebouwde pensioenrechten van wethouders (huidige en voormalige APPA
2001) is een voorziening getroffen. Voor de benodigde omvang is rekening gehouden met de hiervoor opgestelde actuariële berekening. Het resultaat ins 2018 is een toevoeging aan de voorziening ad. € 222.500 en daarnaast is er in 2018 een uitkering gedaan van € 54.300.

Voorziening kosten waterberging
Deze voorziening is overgeheveld naar de voorziening riolering.

Voorziening riolering
Op grond van de voorschriften en aanbevelingen uit de “notitie riolering” (november 2014) van de commissie
BBV is de bestemmingsreserve rioleringen rechtstreeks overgeheveld naar een voorziening. De uitgaven en
inkomsten die een rechtstreeks verband hebben met de gemeentelijke taak betreffende de inzameling en het
transport van huishoudelijk afvalwater en bedrijfsafvalwater alsmede de zuivering van huishoudelijk afvalwater worden verrekend voorziening.

Voorziening afbouw grondexploitatie
In 2018 is er voor € 5.000 werkzaamheden verricht.

Vaste schulden met een rente typische looptijd > 1 jaar
De langlopende schulden betreffen allen onderhands afgesloten geldleningen. In onderstaand overzicht wordt
het verloop hiervan weergegeven.

(bedragen x € 1, afgerond op honderdtallen)

Leningen

Verloop

Boekwaarde

Oorspronkelijk

79.836.100

Cumulatieve aflossingen

45.548.800

Leningen per 1 januari 2018

34.287.300

Aflossingen

5.065.100

Aangetrokken geldleningen

7.000.000

1.934.900

Leningen per 31 december 2018

36.222.200

De totale rente die is betaald voor deze leningen in 2018 bedraagt € 883.000. Het gemiddelde rentepercentage over deze leningen bedroeg 2,5%.

Vlottende passiva
Van de post crediteuren op balansdatum 31-12-2018 ad € 4.746.900 moest medio april 2019 nog € 32.600 worden afgewikkeld.
Onder de post schulden aan kredietinstellingen is verantwoord de debet stand ultimo 2018 van de BNG.
Medio april 2019 is van de kortlopende schulden ad € 2.117.700 ongeveer € 546.700 afgerekend. Dit betreffen
voornamelijk nog te betalen bedragen waarvan de vervaldatum nog niet is verstreken. Afgerekende bedragen
zijn voornamelijk rente op geldleningen.

Vooruitontvangen bedragen
In 2008 is het besluit begroting en verantwoording gewijzigd ten opzichte van onder andere artikel 44, lid 2
bedoelde voorzieningen in een overlopende post. De voorschotbedragen van Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen met een specifiek bestedingsdoel worden namelijk voortaan verantwoord onder de overlopende passiva.

(bedragen x € 1, afgerond op honderdtallen)

Vooruitontvangen subsidies

Boekwaarde per 31 december 2017

Ontvangen bedragen

Vrijgevallen bedragen

Boekwaarde per 31 december 2018

Provincie Zeeland - PIW subsidie

123.500

11.500

300

134.700

Provincie Zeeland - Hof te Zandeplein

750.000

-

750.000

-

Haven van Antwerpen

5.000

-

-

5.000

Totaal Vooruitontvangen subsidies

878.500

11.500

750.300

139.700

Provincie Zeeland – PIW subsidie
In 2018 is er een bedrag van € 11.500 ontvangen. Daarnaast is € 300 ingezet ten behoeve van Breedband in het buitengebied. Hierdoor is het saldo € 134.700 geworden.

Provincie Zeeland – Hof te Zandeplein
In 2017 is een bedrag ontvangen van € 750.000. Dit bedrag was bedoeld voor de herinrichting van het Hof te Zandeplein te Kloosterzande. In 2018 zijn een aantal bedrijfsgebouwen aan het Hof te Zandplein aangekocht. De ontvangen subsidie is daarvoor ingezet.

Haven van Antwerpen
In 2016 is er een bedrag van € 5.000 ontvangen. Verwachting is dat de uitgaven in 2019 zullen gaan plaatsvinden.

Overlopende passiva
De post overlopende passiva ad € 484.800 bestaat voor € 335.000 uit bijstandsuitkeringen die betrekking hebben op december 2018 en betaald zijn in januari 2019. Voor het overige zijn het voornamelijk verplichting Re-integratie (€ 42.200) en overloop van subsidies welke voor 2018 waren en in januari 2019 uitbetaald zijn (€ 46.000).

(bedragen x € 1, afgerond op honderdtallen)

Overige vooruitontvangen bedragen

Boekwaarde per 31 december 2017

Ontvangen bedragen

Vrijgevallen bedragen

Boekwaarde per 31 december 2018

Grondexploitatie-overeenkomsten

5.400

-

2.900

2.500

Totaal Overige vooruitontvangen bedragen

5.400

-

2.900

2.500

Grondexploitatieovereenkomsten
Met diverse partijen worden overeenkomsten getekend, waarbij de gemeente voor rekening van derden,
maatregelen moet nemen in het openbaar gebied. In 2018 is voor een activiteit een bedrag van € 2.900
onttrokken. Het restant zal naar alle waarschijnlijkheid in 2019 uitgevoerd worden.