Jaarstukken 2018

Programma 09 Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

Lasten

(bedragen x € 1.000)
Begroot € 10.023
Gerealiseerd € 9.501
Afwijking € 522
ga terug