Jaarstukken 2018

Programma 08 Ruimte en wonen

Kengetallen

Indicator

Realisatie 2017

Raming 2018

Realisatie 2018

Aantal arbeidsplaatsen

10.000

9.750

9.985

Aantal bestemmingsplannen / beheersverordeningen

3

2

3

Aantal partiële herzieningen/projectbesluiten

17

20

17

Aantal wijzigingsprocedures

11

15

7

Aantal ontheffingen

56

30

59

Aantal principeverzoeken

35

50

38

Aantal archeologische onderzoeken

56

59

50

Aantal inwoners

27.470

27.425

27.524

Aantal woningen

13.659

13.426

13.520

Aantal sociale huurwoningen

2.485

2.515

2.558

Gemiddelde woningwaarde (x € 1.000)

187

190

190

Aantal standplaatsen woonwagens

53

54

54

Taakstelling statushouders

58

40

39

Saldo (uitgaven -/- inkomsten) per inwoner

€ 26

€ 39

€ 5