Jaarstukken 2018

Programma 08 Ruimte en wonen

Wat heeft het gekost

Bedragen * € 1,-

Begroting 2018

Begroting 2018 na wijziging

Jaarrekening 2018

Verschil

Lasten

2.931.471

3.085.190

3.135.428

-50.238

Baten

1.860.292

2.725.602

3.006.903

281.301

Saldo baten en lasten

1.071.179

359.588

128.525

-231.063

Mutaties reserves

157.640

172.228

14.588

Saldo programma

1.071.179

517.228

300.753

-216.475