Jaarstukken 2018

Programma 08 Ruimte en wonen

Wat hebben we gedaan c.q. bereikt?

PROGRAMMA 08 RUIMTE EN WONEN

De gemeente zorgt via ruimtelijk beleid voor een verantwoorde ruimtelijke ontwikkeling, waarbij kwaliteit voorop staat. Zodoende worden ruimtelijke kaders en voorwaarden gecreëerd voor de burgers en bedrijven en voor onze overige programma’s. Een belangrijk uitgangspunt daarbij is het waarborgen van een goed woon-, werk- en leefmilieu. In de paragraaf grondbeleid wordt ingegaan op het instrumentarium dat de gemeente zelf heeft om het ruimtelijk beleid te effectueren. Ook vallen een drietal grote (ruimtelijke) projecten namelijk ‘De Nieuwe Bierkaai’, ‘Perkpolder’ en ‘Statie/Morres’ onder dit programma. De gemeente Hulst heeft het imago van een goede woongemeente. Het gemeentelijke woonbeleid, vastgelegd in de gemeentelijke woonvisie, is gericht op het behouden en verwerven van inwoners. Door het ontwikkelen van woningbouwlocaties binnen het bestaande bebouwde gebied en door te zorgen voor voldoende planologisch geregelde en direct beschikbare bouwgrond wordt getracht groei te bewerkstelligen.

WAT HEBBEN WE GEDAAN C.Q. BEREIKT?

• Realisering deelgebied 4,5,7 en 8 voorbereiden en indien mogelijk starten.

Voor deelgebied 4 is een overeenkomst tot bouwplanontwikkeling gesloten met een ontwikkelaar, die momenteel  werkt aan het opstellen van een bouwplan. Tegelijkertijd wordt er gewerkt aan een herziening van het bestemmingsplan. In deelgebied 5 zijn de bouwwerkzaamheden in volle gang. De bouwlocatie deelgebied 7 is deze zomer verkocht aan een ontwikkelaar. In het najaar is er archeologisch veldonderzoek uitgevoerd en zijn de bouwwerkzaamheden gestart. Voor deelgebied 8 is deze zomer een aangepaste overeenkomst tot bouwplanontwikkeling gesloten, waarin een verkoopprijs voor de bouwgrond is opgenomen. De ontwikkelaar werkt nu aan het opstellen van een bouwplan. De gemeente is in het gelijk gesteld bij de gerechtelijke procedure m.b.t. beëindigen huurcontract De Meerpaal. Afgelopen zomer is het pand volledig ontruimd en schoongemaakt en de gemeente kan nu vrij over het pand beschikken. De serre voor het pand is verwijderd. Nieuwe invullingsmogelijkheden van het pand worden onderzocht. Inmiddels is in 2019 een intentie-overeenkomst getekend voor de ontwikkeling van deelgebied 2.

• De exploitatie haalbaar houden.

Accountant heeft dit voorjaar verklaard dat balanswaarde van grondexploitatie Bierkaai aanvaardbaar is.

• De herinrichting van het DMG-terrein voorbereiden en indien mogelijk starten.

De bouwwerkzaamheden voor de vernieuwing van Depot 7 en Morres zijn in volle gang.

• De realisering van de verbindingszone voorbereiden en indien mogelijk starten.

De verbindingszone is deels in eigendom van de gemeente en deels in particulier eigendom. Er vindt overleg plaats met de particuliere eigenaar over de toekomstige functies en inrichting van de verbindingszone.

• Realisering van de Westelijke Perkpolder starten c.q. voortzetten.

De onderhandelingen tussen Perkpolder Beheer BV en Hulst aan Zee BV hebben het afgelopen jaar geresulteerd in een Koop- en ontwikkelingsovereenkomst (KOO) voor alle onderdelen van het plan (Westelijke Perkpolder, Veerplein en Jachthaven). Deze KOO is op 21 december 2018 ondertekend en vormt het uitgangspunt bij de volgende fase van het project, waarin een masterplan moet worden opgesteld en vergunningsaanvragen moeten worden voorbereid.

• Voorbereiden en ontwikkelen veerplein en jachthaven.

Zie vorige antwoord.

• Uitvoering geven aan de samenwerking (Perkpolder Beheer BV), die de planvoorbereiding en –uitvoering coördineert.

De samenwerking met Perkpolder Beheer BV is een continu proces. De gemeente is sinds de uittreding van de provincie (eind 2017) enig aandeelhouder van Perkpolder Beheer BV. Eind 2018 heeft de gemeente besloten om de aansturingswijze ambtelijk te verzorgen. Als gevolg daarvan zijn ambtenaren benoemd tot algemeen  en financieel directeur.

• Uitwerken opgaven voortkomend uit de structuurvisie.

Bij diverse verzoeken waarbij strijdigheid met het bestemmingsplan wordt geconstateerd, vindt een afweging plaats op basis van het bepaalde in de Structuurvisie. Voor kleinschalige woningbouwverzoeken en de Ruimte voor Ruimte regeling zijn specifieke beleidsregels opgesteld.

• Opstellen bestemmingsplannen (nieuwe opzet, flexibiliteit), anticiperen op nieuwe omgevingswet.

Prioriteit is gesteld op het actualiseren van de huidige bestemmingsplannen, zodat er voor het gehele grondgebied een actueel planologisch regime geldt. Dat maakt het straks eenvoudiger om een Omgevingsplan, in het kader van de nieuwe Omgevingswet, op te stellen. Gewenste ruimtelijke ontwikkelingen worden bij de actualisatie – voor zover mogelijk – meegenomen.

• Planologisch mogelijk maken van nieuwe ontwikkelingen.

Projecten die ruimtelijk aanvaardbaar zijn, worden planologisch verankerd. Deze projecten zijn veelal vanuit de markt geïnitieerd. In 2018 zijn onder meer bestemmingsplannen vastgesteld voor de verplaatsing van Weemaes en eventueel de brandweerkazerne in Kloosterzande naar het bedrijventerrein Hoek en Bosch.

• Prestatieafspraken woningbouwcoöperaties, nieuwe invulling voor locaties waar coöperaties niet herbouwen.

Voor wat betreft de prestatieafspraken is sprake van een doorlopend proces. Het maken van jaarlijkse prestatieafspraken is een wettelijke verplichting vanuit de Woningwet. Jaarlijks dienen de corporaties een bod te doen. Het bod voor 2019 is eind vorig jaar ingediend. Veelal in samenspraak met de gemeente, bezien de corporaties wat te doen met vrijkomende gronden (verkoop aan derden/herinrichting woongebied).

• Voortzetten project KLUS, promotie Provinciale Impuls Wonen.

KLUS ronde 3 is in volle gang. Top 10 ronde 3, hiervan zijn 7 projecten klaar/bezig en 3 moeten nog. De verwachting is ronde 3 in oktober 2019 af te ronden. Mogelijk start ronde 4 eind 2019. De looptijd van ronde 4 is afhankelijk van de medewerking van de eigenaren betreffende panden, en de haalbaarheid van de projecten. Er mag vanuit worden gegaan dat ronde 4 tot het derde kwartaal van 2021 loopt.

• Afspraken met woningbouwcoöperaties, waarbij wordt voldaan aan taakstelling.

Taakstelling huisvesting statushouders is een doorlopend proces. Aan de taakstelling voor 2018 is voldaan. Voor de 1e helft 2019 is een taakstelling van 13 opgelegd.

• Handhaven samenwerking met Stichting Zeeuws en Vlaanderen.

Stichting Zeeuws&Vlaanderen (vastgoedsector, banken, hypotheekverstrekkers in de regio) zijn lid van de adviesgroep van Onbegrensd Zeeuws-Vlaanderen. De stichting richt haar acties vooral op het informeren van Belgen, die overwegen hier te komen wonen. Daarnaast is project Placebranding Hulst opgestart waarin nieuwe inwoners, als doelgroep, aparte aandacht zullen krijgen.

• Overleg met de gemeenten Terneuzen, Sluis en de provincie Zeeland over het afstemmen van het volkshuisvestingbeleid.

Dit betreft een doorlopend proces met goede onderlinge verstandhouding. Hiervoor is onder andere het bestuurlijk overleg ‘Platform Wonen’ in het leven geroepen. Diverse malen per jaar komen bestuurders van de Zeeuws-Vlaamse gemeenten bijeen om vraagstukken over wonen en leefbaarheid te bespreken. Daarnaast is (en wordt) er regelmatig op ambtelijk niveau overlegd over regionale vraagstukken.

• Functiegerichte bestemmingsplannen opstellen: Kernen, Buitengebied en Bedrijventerreinen.

In juni 2018 is het bestemmingsplan ‘Kernen Hulst’ vastgesteld. Eind 2018 zijn de voorbereidingen gestart voor het opstellen van een nieuw bestemmingsplan voor de bedrijventerreinen.

• Kleinschalige en ondergeschikte functies rechtstreeks bestemmen.

In bestemmingsplan ‘Kernen Hulst’ zijn de uitoefening van aan-huis-gebonden-beroepen en kleinschalige bedrijfsmatige activiteiten – onder voorwaarden - rechtstreeks toegestaan. In bestemmingsplan ‘Bedrijventerreinen Hulst’ wordt een regeling opgenomen voor (nieuwe) bedrijfsvormen als internethandel, pick-up-points en productiegebonden detailhandel.

• Flexibel bestemmen.

De keuze is gemaakt om eerst de huidige planvoorraad te actualiseren. Bij deze actualisatie worden geen keuzes gemaakt voor flexibeler te bestemmen in verband met het planschaderisico. Bij het opstellen van een omgevingsplan onder de Omgevingswet worden straks keuzes gemaakt voor flexibel bestemmen.

• Uitwerken Plan van Aanpak.

In 2018 zijn de verordeningen, beleidsstukken en beleidsregels geïnventariseerd ten behoeve van het opstellen van een omgevingsplan en omgevingsvisie.Er is een plan van aanpak opgesteld voor het inventariseren van de producten, processen en software die gebruikt en geleverd worden. Dit is ter voorbereiding op het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). In 2019 wordt dit plan van aanpak uitgevoerd.De procesaanpak voor het betrekken van de gemeenteraad bij de implementatie van de Omgevingswet is opgesteld. Vanaf 2019 wordt de gemeenteraad actief betrokken bij de invoering van de Omgevingswet, met als doel om volgend jaar een ambitie vast te stellen. Het ambitieniveau is bepalend op welke wijze de kerninstrumenten (zoals omgevingsplan en omgevingsvisie) vorm zullen gaan krijgen.

• Kernprofielen vaststellen.

Hiervoor is een dashboard opgesteld, zodat gegevens actueel blijven. Dit dashboard kan worden gebruikt bij het opstellen van beleid. Deze informatie wordt o.m. gebruikt bij het in behandeling zijnde RIGO-onderzoek.

• Onderzoek naar specifieke behoefte van Belgische consument.

In 2018 is onderzoek uitgevoerd door een Belgische Hogeschool naar de behoefte van Belgen om hier te komen wonen. Interesse uit de grensstreek voor Hulst als woonplaats blijkt groot, wel worden fiscale en emotionele drem-pels als hoog ervaren.

• Opstellen informatiepakket, website bijwerken.

Project Placebranding heeft aandacht voor deze wens.

• Beleidsregels nieuwbouw vaststellen, prestatieafspraken woningbouwcoöperaties, onderzoek naar herstructureringsfonds.

Op 12 juni 2018 is door het college de ‘Beleidsregel nieuwe woningbouwverzoeken gemeente Hulst’ vastgesteld. Deze beleidsregel is bedoeld om de woningmarkt in orde te brengen en te houden en fungeert als toetsingskader voor nieuwe woningbouwverzoeken. Herstructureringsfonds: in afwachting van de nieuwe omgevingswet zal t.z.t. bezien worden of een herstructureringsfonds al dan niet mogelijk is; en zo ja hoe dit vorm te geven.

• Ruimte creëren voor bouwkavels in kernen waar nu geen bouwkavels liggen.

Momenteel gaat hierbij vooral de aandacht uit naar de kernen Hulst en Clinge.

• Voorbereidingen treffen om procedures op te starten en planschade te voorkomen.

Voorlopig is hier geen uitvoering aan gegeven. Wel wordt bij nieuwe verzoeken of projecten per geval gekeken hoe hiermee omgegaan kan worden.

• Promotie levensloopbestendig en duurzaam gebouwde woningen bij vergunningverleners, architecten, bouwkundigen, makelaars en inwoners, zowel bij nieuwbouw als verbouw.

Dit is een continu proces dat bestaat uit voorlichting die plaats vindt via website, gemeentelijke informatiepagina Zeeuws-Vlaams Advertentieblad en social media.