Jaarstukken 2018

Programma 06 Sociaal domein

Lasten

(bedragen x € 1.000)
Begroot € 27.368
Gerealiseerd € 27.347
Afwijking € 21
ga terug