Jaarstukken 2018

Programma 06 Sociaal domein

Kengetallen

Indicator

Realisatie 2017

Raming 2018

Realisatie 2018

Personen (18+) met bijstandsuitkering per 1.000 inwoners

18,5

18,4

Huishoudens met bijstandsuitkering tov totaal huishoudens

2,4

2,4

Aantal niet werkende werkzoekenden

618

750

757

Aantal uitkeringen WWB/Participatiewet

273

300

278

Aantal jeugdwerklozen (WWB)

31

20

25

Aantal geregistreerde jeugdwerklozen

33

36

53

Aantal uitkeringen IOAW/IOAZ

33

31

30

Afhandelingsduur uitkeringsaanvraag levensonderhoud (kalenderdagen)

34

35

35

Schadelastbeperking (parttime inkomsten)

€130.188

€ 100.000

€ 151.108

% van het participatiebudget dat wordt benut

100%

100%

100%

Gemiddelde uitkering per uitkeringsgerechtigde

€ 12.290

€ 11.800

€ 12.623

Aantal huishoudens met een laag inkomen (parameter AU)

3.810

3.834

3.810

Aantal lopende dossiers schuldhulpverlening

52

45

40

Aantal minima dat gebruik maakt van collectieve verzekering

395

250

372

% Participatie uitkeringsgerechtigden collectieve ziektekostenverzekering

58%

60%

50%

Aantal verstrekte bijdragen voor maatsch.participatie

408

450

542

Aantal deelnemers jeugdsport- en jeugdcultuurfonds

127

115

137

Aantal klanten onder bewind

164

175

160

Aantal huurrolstoelengebruikers- handbewogen

168

193

213

Aantal kooprolstoelen handbewogen

49

60

0

Aantal electrische rolstoelen

36

37

39

Aantal personen met financiële bijdrage taxivervoer

5

5

5

Aantal begeleiders collectief vervoer

4

15

10

Aantal gebruikte zones collectief vervoer

140.000

125.000

89.632*

Aantal cliënten huishoudelijke zorg HH (ZIN)

556

620

654

Aantal zorguren huishoudelijke zorg HH (ZIN)

54.900

55.000

53.000

Aantal meldingen discriminatie

7

8

5

Aantal matches vrijwilligerswerk

94

100

100

Aantal bereikte mantelzorgers

789

550

788

Perc. leerlingen V.O. met  maatsch.stage

100%

100%

100%

Aantal bezoekers per activiteit jongerencentrum

0

NB

NB

Aantal inbewaringstellingen (IBS) ingevolge Wet BOPZ

9

11

9

Aantal meldingen infectieziekten

39

8

12

Aantal reanimatiemeldingen Hartveilig Wonen (HW)

20

20

16

Aantal bij HW geregistreerde vrijwillige hulpverleners

301

270

365

Saldo (uitgaven -/- inkomsten) per inwoner

€ 752

€ 724

€ 776