Jaarstukken 2018

Programma 06 Sociaal domein

Wat heeft het gekost

Bedragen * € 1,-

Begroting 2018

Begroting 2018 na wijziging

Jaarrekening 2018

Verschil

Lasten

25.522.669

27.367.984

27.347.408

20.576

Baten

5.674.890

6.058.005

5.993.068

-64.937

Saldo baten en lasten

19.847.779

21.309.979

21.354.340

44.361

Mutaties reserves

-1.016.770

-1.383.510

-366.740

Saldo programma

19.847.779

20.293.209

19.970.830

-322.379