Jaarstukken 2018

Terugblik gebeurtenissen 2018

In dit gedeelte van het jaarverslag worden kort enkele (niet limitatief) ontwikkelingen vermeld, die van belang zijn geweest voor de gemeente.

Inwoneraantal

Er kon bij de jaarwisseling 2017/2018 worden vastgesteld dat het inwoneraantal van de gemeente Hulst wederom was gestegen. De gemeente telde 77 extra inwoners ten opzichte van het vorige jaar.

Gratis parkeren voor gehandicapten

Met ingang van 1 januari 2018 is het parkeren op gehandicaptenparkeerplaatsen in Hulst gratis.

Toekomst voortgezet onderwijs in Zeeuws-Vlaanderen

Rond de jaarwisseling 2017/2018 stemden de schoolbesturen en de gemeentebesturen in met het plan van aanpak, opgesteld door de Taskforce Voortgezet Onderwijs Zeeuws-Vlaanderen. Hiermee hebben ouders en kinderen zekerheid dat het voortgezet in Zeeuws-Vlaanderen gewaarborgd is. De scholen gaan samenwerken. Op 1 augustus 2018 fuseerden de Zeeuws-Vlaamse schoolbesturen.

Gymzaal Sint Jansteen

Eind januari / begin februari 2018 werd de gymzaal in Sint Jansteen gesloopt om ruimte te maken voor de nieuwe brede school en de infrastructuur rondom de school.

Rioolwerken Clinge

Eind januari 2018 werd het project in de Koningin Julianastraat, de Beatrixstraat en de Prins Bernhardstraat in Clinge afgerond. Ter plaatse was de riolering vervangen. Aansluitend werden de drie straten ook heringericht.

Nieuwe afvalbeleid

Op 1 januari 2018 werd het nieuwe afvalbeleid ingevoerd in de gemeente Hulst. Hieraan ten grondslag lag de opdracht van het rijk om de hoeveelheid restafval aanzienlijk te verminderen en het scheiden van afval te verbeteren. Zo wordt vanaf 1 januari 2018 het restafval nog maar eens in de vier weken opgehaald. Daar tegenover staat dat het plastic afval & drankkartons elke twee weken huis-aan-huis worden opgehaald. De inzameling van papier en GFT bleven ongewijzigd. In de eerste twee maanden van 2018 werden – in dit kader - alle huishoudens in de gemeente Hulst voorzien van een GFT-keukenbakje. Deze werden verspreid om inwoners zoveel als mogelijk te stimuleren afval goed te scheiden. Na de zomer 2018 werd duidelijk dat het nieuwe beleid doeltreffend was. Er was op dat moment al sprake van 40% minder restafval. Daarnaast werd al 140% meer plastic afval & drankkartons gescheiden ingezameld en 11% meer GFT-afval.

Bibliotheek De Oostvogel

Op 15 januari 2018 werd bij Basisschool De Oostvogel in Lamswaarde een schoolbibliotheek geopend.

Nieuw dorpshart Ossenisse

Op 20 januari 2018 werd bekend dat Ossenisse het predicaat “Kern met pit” kreeg. Zij wonnen in de provincie Zeeland met het project van hun dorpshart.

Sportambassadeur

Judoka Rob Kroonen uit Hulst werd op 25 januari 2018 geïnstalleerd als sportambassadeur van de gemeente Hulst, en wel voor een periode van drie jaar.

Beeld van de Binnenstad

Op 8 februari 2018 werd de nota “Beeld van de Binnenstad” vastgelegd door de gemeenteraad. Hierin staan richtlijnen voor het wijzigen van gevels, terrassen, reclame en uitstallingen in de Hulster binnenstad.

Vestingscross

Op 18 februari 2018 stond de tweede editie van de Vestingcross te gebeuren in Hulst. Het was een nog groter succes dan de eerste editie. De start en finish werden ditmaal verplaatst naar de Glacisweg en ter hoogte van de Dubbele Poort werd een extra brug gebouwd. Het was een waar spektakel, met vele bezoekers en heel veel tv-kijkers.

Bestemmingsplan alle kernen

In februari 2018 vonden informatieavonden plaats over het nieuwe bestemmingsplan dat alle kernen van de gemeente Hulst omvatte. Het bestemmingsplan werd vervolgens op 7 juni 2018 door de gemeenteraad vastgesteld.

Gemeenteraadsverkiezingen

Op 21 maart 2018 vonden in Nederland de gemeenteraadsverkiezingen plaats. Zo ook in de gemeente Hulst. Op die dag konden de kiesgerechtigde inwoners naar de stembus om de 21 leden van de gemeenteraad van Hulst te kiezen. Men kon kiezen uit tien partijen met in totaal 178 kandidaten. In de gemeente Hulst waren er 22.748 kiesgerechtigden. Daarvan bracht 57,08% zijn/haar stem uit. Dit leidde tot de volgende zetelverdeling: Algemeen Belang Groot Hulst 7 zetels, CDA 4 zetels, Groot Hontenisse 3 zetels, PvdA 2 zetels, VVD 2 zetels, HulstPLUS 2 zetels, SP 1 zetel. De nieuwe gemeenteraad werd op 29 maart 2018 geïnstalleerd. Er werd een coalitie gevormd door vier partijen, zijnde: Algemeen Belang Groot Hulst, CDA, PvdA en VVD. Op 19 april 2019 werden vijf wethouders benoemd (waarvan 3 parttime).

Afscheid wethouder en raadsleden

Op 27 maart 2018 werd afscheid genomen van negen raadsleden. Zij werden niet herkozen. Op 20 april 2018 werd – tijdens een drukbezochte receptie - afscheid genomen van wethouder Frank van Driessche. Hij was vijftien jaar wethouder van de gemeente Hulst. Daarvoor was hij ook reeds vijf jaar wethouder van de toenmalige gemeente Hontenisse.

Referendum Wet op inlichtingen- en veiligheidsdiensten

Op 21 maart 2018 vond in Nederland een raadplegend referendum plaats. Op die dag konden kiesgerechtigden hun mening geven over de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017. In de gemeente Hulst waren er 20.023 voor het referendum. De opkomst was in de gemeente Hulst 58,5%. Er werd 5.747 keer VOOR gestemd en 4.951 keer TEGEN gestemd.

Cameratoezicht uitgebreid

In november 2016 werd het cameratoezicht in de Hulster binnenstad ingevoerd. In het voorjaar 2018 werd besloten het gebied uit te breiden en ook een camera aan te brengen in de Kleine Bagijnestraat, nabij de Graauwse Poort.

Marathon Zeeuws-Vlaanderen

De tiende editie van de Marathon Zeeuws-Vlaanderen was opnieuw een succes. De marathon startte op 21 april 2018 op de Grote Markt in Hulst. De dag nadien – 22 april 2018 – vond voor het eerst ook een wandelmarathon plaats. Dat was een schot in de roos. Veel enthousiaste wandelaars finishten na 42 km en 195 meter wandelen op de Grote Markt in Hulst.

Lintjesregen & onderscheidingen

Tijdens de Lintjesregen op 26 april 2018 werd aan acht inwoners van de gemeente Hulst een koninklijke onderscheiding uitgereikt. De onderscheidingen werden opgespeld bij: Jos de Block, Jo Collet, Jo Lambert, Geert Gelderland, Irene Wauters – Lauret, Tonny Steel, Henk Veldhoen en René van Domburg. Verder werden in 2018 nog zeven Koninklijke Onderscheidingen uitgereikt, namelijk aan Ronny Wysevelde en Magda Wysevelde – Bleijenbergh, François Hoefnagels, Edie Bogaert, Eddy Weemaes, Paul J.E. Weemaes en Paul M. Weemaes.

Struikelsteen gelegd

Op 30 april 2018 werd op de Houtmarkt in Hulst een struikelsteentje gelegd. Deze kleine stenen zijn bedoeld als herinnering aan de weggevoerde en omgebrachte Joden in de Tweede Wereldoorlog. De steen op de Houtmarkt is ter nagedachtenis van Emile Albertus Eckstein.

Bibliotheek in binnenstad

Op 30 april 2018 opende de bibliotheek haar deuren in de binnenstad van Hulst. De bibliotheek trok in het voormalige pand van de Action aan de Overdamstraat. Dit is een tijdelijke locatie. De bibliotheek zal in 2019 verhuizen naar het nieuwbouw pand op de hoek Frans van Waesberghestraat/Vismarkt.

Vossen-Expeditie

In de periode van mei tot en met september 2018 liep Hulst over van de recreatieve fietsers. Dat kwam door de Vossen Expeditie. Een belevingsfietstocht met Reynaert als thema, waarvan de route door het Waasland liep en ook Hulst aandeed. Vele duizenden deelnemers werden geteld.

Zwembad De Honte

Zwembad De Honte was in 2018 geopend vanaf 7 mei tot en met 31 augustus 2018. Het was dankzij het prachtige weer een topseizoen. In totaal werden er zo’n 23.000 bezoekers geteld.

Herinrichting deel Janseniuslaan Hulst

In de periode van mei tot oktober 2018 werd in Hulst gewerkt in een deel van de Janseniuslaan en omgeving. De openbare ruimte werd er heringericht.

Poolse gedenkplaat

Op 31 mei 2018 werd op het Poolsplein in Kloosterzande een nieuwe Poolse gedenkplaat onthuld. Het vernieuwen van de gedenkplaat was een initiatief van de Dorpsraad Kloosterzande.

Vestrock

Op 1 en 2 juni 2018 vond Vestrock weer plaats in Hulst. Op zondag 3 juni 2018 stond de jeugd centraal, tijdens Vestrock Junior. Velen genoten dit weekend weer van muziek op de landtong tussen de Binnenvest en de Buitenvest.

Den Dullaert

In juni 2018 nam de gemeente de gebouwen van Den Dullaert over. Er werd een overeenkomst gesloten die naast de aankoop van het onroerend goed ook het aftreden van het stichtingsbestuur omvatte. Vervolgens is hard gewerkt om het gebouw weer gebruiksklaar en operationeel te maken. Op 27 oktober 2018 werd Den Dullaert officieel heropend. Tijdens de open dag namen velen een kijkje in het opgeknapte centrum.

INULST

Op 1 juni 2018 werd aan de Stationsweg te Hulst INULST onthuld. Dit opvallende kunstobject met een lengte van elf meter is een knipoog naar het Hulster dialect. INULST nodigt uit tot interactie; zeker op sociale media.

Bedrijvenavond over de grens

Op 14 juni 2018 vond de vijfde bedrijvenavond plaats. Ondernemers uit de gemeenten Beveren, Sint-Gillis-Waas, Stekene en Hulst pakten die avond de kans om elkaar te ontmoeten en bedrijven van collega-ondernemers te bezoeken.

Nieuwe school Sint Jansteen geopend

Op 17 mei 2017 werd de bouw van de nieuwe brede school te Sint Jansteen officieel gestart. Op 21 juni 2018 was het zo ver: De school kon officieel worden geopend.

Positieve voorjaarsnota

Op 5 juli 2018 stelde gemeenteraad de voorjaarsnota 2018 vast. Deze nota liet een positief verschil in saldo zien van 141.000 euro.

Dijkrecreatie

Het was deze zomer een drukte van jewelste aan de Scheldedijk in de gemeente Hulst. Het prachtige zomerweer dat maanden aanhield, trok velen naar de zeedijk om daar te genieten van de zon en het uitzicht. Het fietsvoetveer voer ook deze zomermaanden weer uit.

Werken Cloosterstraat

Na de bouwvakantie werd gestart met de rioolwerken in de Cloosterstraat te Kloosterzande. Tegen het eind van het jaar was die klus zo goed als klaar. De straat is grotendeels voorzien van een nieuw riool en is heringericht. Enkel de kruising met de Hulsterweg moest nog onderhanden worden genomen.

Instagram

In augustus 2018 voegde de gemeente Hulst Instagram toe als communicatiekanaal. Instagram wordt vooral gebruikt om het mooie en goede van de gemeente te belichten.

Klapbank

Aan de Keldermanspoort te Hulst werd op 24 augustus 2018 de klapbank in gebruik genomen. Op deze bank kunnen verhalen worden gelezen en gehoord over de geschiedenis van de vestingstad Hulst.

Verkeershinder Heikant

In Heikant werd door DNWG in september 2018 gestart met werkzaamheden aan de kabels en leidingen in de Julianastraat. Deze werken worden uitgevoerd vooruitlopend aan de riool- en herinrichtingswerken die op de planning staan in 2019.

Gebiedsontwikkeling Perkpolder

In het najaar van 2018 heeft het gemeentebestuur de conclusie getrokken dat een ophoging in de Westelijke Perkpolder door middel van Grootschalige BodemToepassing (GBT) juridisch niet haalbaar was. De opties om te kunnen ophogen zijn mogelijk  binnen het juridisch kader van een eventueel Lokale Maximale Waarde (LMW) beleid en/of grond met achtergrondwaarde. Eind 2018 is de koop- en ontwikkelingsovereenkomst Perkpolder ondertekend. Deze overeenkomst is gesloten tussen Hulst aan Zee BV en Perkpolder Beheer BV, waarvan de gemeente Hulst enig aandeelhouder is. Door het sluiten van deze overeenkomst is het totale projectgebied Perkpolder verkocht aan HAZ. De betreffende gronden worden tussen 2021 en 2028 gefaseerd betaald en geleverd. Over circa tien jaar moet het project dan volledig zijn gerealiseerd.

Jarige Reynaert

Op 12 september 2018 werd de 80e verjaardag van Reynaert gevierd. Die dag was het tachtig jaar geleden dat het Reynaertmonument in Hulst werd onthuld.

Fietspad Spoortracé

Het nieuwe fietspad op het voormalige spoortracé in de gemeente Hulst werd in 2018 voltooid. Op 2 oktober 2018 werd het laatste gedeelte – parallel geleden aan de Waterstraat in Hulst - officieel geopend.

De Warande opgefrist

Op 29 september 2018 vond een open dag plaats in gemeenschapscentrum De Warande te Sint Jansteen. Tijdens die dag kon iedereen het vernieuwde centrum komen bekijken.

Dodendraad leeft

In oktober 2018 werden op een aantal plaatsen waar in de Eerste Wereldoorlog de Dodendraad stond witte krokussen geplant. Dit ter herinnering van het feit dat het honderd jaar was geleden dat de Dodendraad werd afgebroken.

Emmastraat Kloosterzande

De Emmastraat in Kloosterzande was in 2018 echt een pechstraat wat betreft riolering. Het riool bleek daar zo slecht dat er herhaaldelijk problemen optraden. In oktober 2018 kon eindelijk worden gestart met het vervangen met de riolering ter plaatse. Deze klus was eind december 2018 geklaard. De herinrichting van de straat vindt plaats in 2019.

Zoetevaart veiliger

In het najaar 2018 werd de Zoetevaart in Hulst veiliger gemaakt.

Nieuw dak voor molen

In oktober 2018 werd het dak van de molen in Hulst vernieuwd. De stellingmolen met bovenkruier anno 1792 staat er sindsdien weer keurig bij.

Infoborden aan entrees Hulst

Eind oktober 2018 werden op drie locaties aan de invalswegen van Hulst digitale informatieborden geplaatst. Met deze borden kunnen evenementen en verkeersmaatregelen onder de aandacht worden gebracht.

Pagadders in Hulst

Op 4 november 2018 arriveerden de Pagadders in Hulst. Pagadders zijn kleine Spaanse soldaatjes – elk met hun eigen karakter – die elk een stukje van de bijzondere historie van Hulst vertellen. De dertien beeldjes stonden op verschillende locaties in Hulst. De beeldjes konden op veel enthousiasme van kinderen rekenen. Maar ook vele volwassen Hulstenaren sloten de beeldjes onmiddellijk in het hart. Helaas takelden vandalen een behoorlijk aantal van de beeldjes ernstig toe. Om die reden zijn de beelden weggehaald. In het voorjaar 2019 komen ze versterkt terug.

Begroting 2019

Op 8 november 2018 stelde de gemeenteraad de gemeentebegroting 2019 vast. Deze is sluitend en heeft ruimte voor investeringen. De begroting laat zien dat de gemeente Hulst financieel gezond is.

Atletiekbaan als nieuw

De atletiekbaan in Hulst werd in 2018 voorzien van een nieuwe toplaag. Op 10 november 2018 werd de baan officieel heropend.

World Press Photo Hulst

In de periode van 30 november tot en met 20 december 2018 was in de Hulster basiliek de World Press Photo Hulst te zien. Vele duizenden mensen gingen deze expositie van prestigieuze persfoto’s bekijken.

Dag van de Mantelzorg

Op 10 november 2018 was de Dag van de Mantelzorg. De dag ervoor werden in de gemeente Hulst vele mantelzorgers in het zonnetje gezet.

Levensredders in het zonnetje

Op 16 november 2018 werden negen levensredders in het zonnetje gezet in het Hulster stadhuis. Door de inzet van deze mensen werd het leven van een ander gered.

Resten middeleeuws klooster

Tijdens werkzaamheden aan het appartementsgebouw De Brouwerij – op het ’s-Gravenhofplein te Hulst - werden in november 2018 de resten van een middeleeuws klooster aangetroffen. Ook werden resten van een kerkhof gevonden.

Najaarsnota met positief saldo

Ùit de najaarsnota bleek een positief saldo van 100.000 euro. De gemeentefinanciën van Hulst bleken goed op orde. De gemeenteraad stelde de Najaarsnota op 13 december 2018 vast.

Uitbreiding Groote Kreek

De mogelijke uitbreiding van woonwijk Groote Kreek te Hulst wordt voorbereid. Om die reden werd door de gemeenteraad van Hulst op 13 december 2018 het voorkeursrecht op bepaalde percelen gelegd.

ga terug