Jaarstukken 2018

Programma 06 Sociaal domein

Wat hebben we gedaan c.q. bereikt?

PROGRAMMA 06 SOCIAAL DOMEIN

De gemeentelijke verantwoordelijkheid op het gebied van werk en inkomen betekent enerzijds het garanderen van een minimuminkomen aan inwoners die niet in hun eigen bestaan kunnen voorzien, naast het creëren van passende werkgelegenheid dan wel het bevorderen van maatschappelijke participatie, afhankelijk van de afstand tot de arbeidsmarkt en de economische situatie. Ook heeft de gemeente Hulst een breed aanbod aan voorzieningen op het terrein van welzijn, gezondheid en maatschappelijke zorg. Voorzieningen van een kwalitatief hoog niveau, die (uit een oogpunt van leefbaarheid kleine kernen) zoveel als mogelijk in de directe nabijheid van de burgers worden aangeboden.

WAT HEBBEN WE GEDAAN C.Q. BEREIKT?

• Ondersteunen van inwoners met algemene voorzieningen.

De gesubsidieerde voorzieningen worden jaarlijks bij het toekennen en afrekenen van de subsidie beoordeeld op relevantie. Gestreefd wordt naar optimalisering en uitbreiding van de mogelijkheden. Zo werd bijvoorbeeld de boodschappenbus uitgebreid.

• Subsidiebeleid actualiseren.

De actualisering van het subsidiebeleid zal in 2019 zijn beslag krijgen.

• Heroverweging bestaande gesubsidieerde algemene voorzieningen.

De gesubsidieerde voorzieningen uit het Voorveld worden jaarlijks bij het toekennen en afrekenen van de subsidie beoordeeld op relevantie.

• Gemeente/stichting Hulst Voor Elkaar zorgt voor permanente actualisatie van de sociale kaart.

De gemeente is er in 2018 niet in geslaagd om samen met de Stichting Hulst voor Elkaar een keuze te maken voor een nieuwe, digitale sociale kaart. Planning is dat hier in 2019 uitvoering aan wordt gegeven.

• Communicatie over algemene voorzieningen.

Een permanent aandachtspunt. De website wordt actueel gehouden. Daarnaast vinden regelmatig publicaties plaats in de gemeentelijke publicatiemiddelen en de publicaties vanuit de Stichting Hulst voor Elkaar.

• Bieden van maatwerkvoorzieningen Wmo die van goede kwaliteit zijn door contractbeheer bij aanbieders van zorg.

In 2018 hebben kwaliteitsgesprekken plaatsgevonden vanuit de 3 gemeenten in Zeeuws-Vlaanderen met alle leverende aanbieders. Het verslag hiervan komt in 2019 beschikbaar. Daarnaast heeft de gemeente Hulst met afzonderlijke aanbieders gesprekken en wordt de kwaliteit gemonitord door de toegangsorganisatie St.HVE.

• Jaarlijks uitvoeren van Cliëntervaringsonderzoek WMO (CEO).

De resultaten van het Cliëntervaringsonderzoek Wmo 2017 zijn in 2018 beschikbaar gekomen.In 2018 heeft een Cliëntervaringsonderzoek plaatsgevonden, voor het eerst na afloop van ieder kwartaal. De resultaten van het gehele jaar 2018 worden medio 2019 verwacht.

• Bieden van maatwerkvoorzieningen Wmo die zelfredzaamheid bevorderen.

In 2018 werden Wmo-voorzieningen ter individuele ondersteuning verstrekt met het doel de kwaliteit van leven van burgers te bevorderen.

• Bieden van maatwerkvoorzieningen Wmo die kwaliteit van leven bevorderen.

Zie hierboven.

• Toegangsproces monitoren.

In 2018 heeft de St.HVE zich ingezet om de naamsbekendheid te vergroten. De monitoring van het Toegangsproces is nog een punt van aandacht.

• Doorontwikkeling onafhankelijke Cliëntondersteuning.

De doorontwikkeling van onafhankelijke cliëntondersteuning is in 2018 niet gerealiseerd.

• Het in stand houden van een Zeeuwse anti-discriminatievoorziening (ADB-zeeland) die zich inzet voor gelijke behandeling.

In onze gemeente waren er 5 klachten over discriminatie. In twee gevallen heeft er een bemiddeling plaatsgevonden en in één geval is advies en informatie gegeven. Bij twee klachten betrof het enkel registratie.  In 2018 heeft het ADB een werksymposium georganiseerd over meer diversiteit in Zeeuws bestuur, management- en toezichtfuncties, met als doel het bewustmaken én het agenderen van meer diversiteit.

• Het bevorderen van een gezonde actieve leefstijl door een integrale aanpak, uitbreiding van de bestaande bewegingsactiviteiten voor jong en oud en aandacht vestigen op gezonde voeding.

Er is uitvoering gegeven aan de speerpunten uit de regionale nota gezondheidsbeleid in de vorm van de uitvoering van verschillende projecten, zoals Jeugd en Alcohol en Hartslag Nu (voorheen Hartveilig Wonen). In het kader van Gezond in de Stad heeft eind 2018 een startbijeenkomst plaatsgevonden over het project ‘Hulst Eet Gezond’.

• Preventieve interventies en activiteiten zoals opgenomen in het Activiteitenplan Jeugd en Alcohol Zeeuws-Vlaanderen dat is gebaseerd op de integrale aanpak van het Zeeuwse project ‘Laat ze niet (ver)zuipen!’.

In 2018 hebben verschillende interventies plaatsgevonden, zoals een interactieve ouderavond met een theatervoorstelling op het Reynaertcollege met voorlichting aan ouders over de risico’s van alcoholgebruik op jonge leeftijd; preventieve blaasacties door de politie bij evenementen en Indigo Preventie geeft voorlichting op het voortgezet onderwijs over alcohol en drugs in het kader van De Gezonde School en Genotmiddelen. Verder is aangesloten bij landelijke bewustwordingscampagnes en acties, zoals NIX-18 en IKPas! Er heeft een Zeeuws Nalevingsonderzoek plaatsgevonden, waarvan de resultaten in 2019 bekend worden gemaakt.

• Via aansluiting bij het project Hartslag Nu bevorderen dat meer inwoners kunnen reanimeren en een AED kunnen bedienen.

Via cursussen BHV en EHBO worden inwoners gestimuleerd om een training reanimatie met een AED te volgen.

• Gefaseerd realiseren van een uitbreiding van het aantal openbaar beschikbare AED’s in (zogenaamde) buitenkasten.

In 2018 is gestart met gericht actie te ondernemen om zoveel mogelijk AED’s onder te brengen in een buitenkast. Nog niet in alle gemeenschapscentra in de verschillende dorpskernen is dit het geval en worden AED’s in overleg met de besturen ‘naar buiten’ gebracht, zodat deze continu (openbaar) beschikbaar zijn. Verder is in samenwerking met enkele plaatselijke ondernemers een AED in een buitenkast gerealiseerd te Paal en door een burgerinitiatief te Walsoorden.

• Een integrale wijkgerichte aanpak, waarbij gewerkt wordt aan de actieve leefstijl door middel van laagdrempelig toegankelijk aanbod in de wijk, stimuleren gezond gedrag, aansluiten bij leefwereld bewoners, zorgen voor een gezonde leefomgeving en het stimuleren dat mensen actief mee kunnen doen aan de maatschappij.

Het in 2016 gestarte project ‘Happy People’ heeft in 2018 een vervolg gekregen. In de 2e fase worden succesvolle interventies  verduurzaamd en minder succesvolle zijn beëindigd. In de komende periode ligt de focus op drie succesvol gebleken interventies, namelijk lifestylecoach, welzijnscoach en Sociaal Vitaal. Vanaf 2018 worden het concept ‘Happy People’ en de genoemde drie interventies uitgebreid naar de dorpen Vogelwaarde, Hengstdijk, Clinge en Graauw.

• Vanuit het project wordt voorlichting gegeven over zelfmoordpreventie. Training van huisartsen en andere beroepsgroepen (onderwijs) die te maken hebben met personen met suïcidale gedachten.

Inmiddels zijn ruim 350 professionals en vrijwilligers in Zeeland getraind. Het gaat om een brede groep van maatschappelijk werk organisaties, maar ook jobcoaches, schuldhulpverleners, thuisbegeleiders, zorgcoördinatoren in het voortgezet onderwijs en huisartsen. Tevens is suïcidepreventie opgenomen in het curriculum van diverse opleidingen van HZ University.

• Realisatie van een permanente en passende locatie voor De Komma.

De voorbereidingen zijn gestart om in 2019 de permanente en passende locatie van Komma te realiseren.

• Afstemming met de andere verleners van toegang tot de Jeugdwet (div. medici en kinderrechter).

Is een continu proces van overleg en afstemming.

• Stimuleren samenwerking tussen verschillende voorzieningen in de kernen.

Tijdens de gesprekken met de verschillende Stichtingen is getracht de aanwezige voorzieningen op elkaar af te stemmen zodat de voorzieningen in stand kunnen blijven.

• Investeringskrediet kleine kernen in begroting opgenomen voor onderhoud.

In 2018 is het Investeringskrediet ad € 25.000 verdeeld over de noodzakelijke onderhoudsactiviteiten bij diverse dorpshuizen en sportverenigingen.

• Zeeuwse inkoopafspraken maken voor de jaren 2018 en 2019 met ruimte voor lokale vernieuwing onder eindregie van de centrumgemeente.

De deelovereenkomst Beschermd Wonen 2018-2019 is door alle partijen ondertekend, waarmee de voorziening geborgd is. Zo nodig kan deze nog met een jaar worden verlengd, waarmee de voorziening gedurende de overgangsperiode geborgd is. In 2018 zijn er in Zeeland met het oog op de transformatie beschermd wonen vier proeftuinen gestart, te weten de proeftuin Toegang, de Proeftuin Bekostiging, de Proeftuin Preventie en de Proeftuin Cliëntperspectief. Deze proeftuinen lopen door in 2019, daarom waren er nog geen resultaten bekend in 2018.

• Clustering van voorzieningen bevorderen.

Stand van zaken reeds toegelicht in programma 5. Sport, Cultuur en Recreatie.

• Nota accommodatiebeleid opstellen.

Stand van zaken reeds toegelicht in programma 5. Sport, Cultuur en Recreatie.

• Uitwerking Nota Algemene Voorzieningen.

Eind 2018 heeft de doorontwikkeling van het collectief vervoer plaatsgevonden, waardoor er nu sprake is van een Algemene voorziening.

• Innovatieprojecten Wmo tot uitvoering brengen.

In 2018 werden geen nieuwe projecten opgestart. Wel werd een tweetal projecten gecontinueerd en één afgerond.

• Respijtzorg.

In de toegang is meer aandacht besteed aan ondersteuning van mantelzorgers door inzet van respijtzorg. De pilot logeervoorziening voor mensen met een GGZ-problematiek werd in 2018 afgerond en omgezet in een structurele voorziening. Het ontwikkelen van andere, nieuwe vormen van respijtzorg werd nog niet opgepakt.

• Uitwerking Nota Maatwerkvoorzieningen.

De uitwerking van de Nota Maatwerkvoorzieningen is in 2018 beperkt geweest. Het Besluit maatschappelijke ondersteuning Wmo 2019 is daarop aangepast.

• In samenwerking  met CZ en andere Zeeuwse gemeenten komen tot afgestemde Wmo-, Wlz, ZvW-zorg.

De burgers weten de toegang tot ondersteuning via de St.HVE inmiddels beter te vinden. Dit laat onverlet dat de huidige landelijke inrichting van het zorglandschap voor burgers soms onbegrijpelijk en ondoorzichtig is. Het vraagt veel inzet en professionaliteit om tot een verantwoorde integrale afstemming te komen, over de grenzen van de wetten heen.

• In Zeeuws-Vlaanderen wordt in 2018 de proeftuin ‘Bekostiging en Toegang’ gestart. Hierbij wordt samen met zorgaanbieders en ervaringsdeskundigen onderzocht hoe we het beste invulling kunnen geven aan de lokale toegang en bekostigingssystematiek.

De Proeftuin is in 2018 van start gegaan. In de eerste fase is een inventarisatie gemaakt van het huidige zorglandschap beschermd wonen in Zeeuws-Vlaanderen. Dit vormt samen met de toekomstige zorgbehoefte de basis om te komen tot een passende lokale invulling van beschermd wonen. De proeftuin loop door in 2019.

• Verder implementeren van het sturings- en dienstverleningsmodel.

Het voorliggende veld is versterkt.

• In afstemming en samenwerking met onze partners komen tot een uniforme, regionale uitvoering van re-integratietaken voor de doelgroep(en) met relatief de hoogste loonwaarde (30% - 100% loonwaarde). Hiertoe verder invulling geven aan en implementeren van het regionale rapport Samen werken aan Talent.

De Zeeuws-Vlaamse gemeenten zijn met Dethon een gezamenlijke dienstverleningsovereenkomst overeen gekomen. Eind 2018 is een regionale kwartiermaker aangesteld die in lijn met het rapport “Samenwerken aan Talent!” invulling zal geven aan de transitie van Dethon tot modern arbeidsontwikkelbedrijf.

• In afstemming en samenwerking met onze maatschappelijke partners komen tot een lokaal, veelzijdig en passend aanbod van mogelijkheden voor maatschappelijke participatie, gericht op de behoefte van de doelgroep met de laagste categorie loonwaarde (< 30%).

In afstemming en samenwerking met GR Dethon is vorm en inhoud gegeven aan een nieuwe voorziening “beschut werk”. Ultimo van het boekjaar 2018 hebben 6 personen uit Hulst een dienstverband beschut werk bij Dethon.

• Werkgevers ondersteunen bij het vervullen van hun vacatures en/of werkervaringsplekken, alsmede bij de invulling van garantiebanen. We werken hierbij zoveel als mogelijk samen met de private markt (bv. uitzendbureau’s) en het UWV.

Maandelijks vindt er door de afdeling Samenleving afstemming plaats met het UWV. Desgewenst vinden bedrijfsbezoeken plaats. Met alle uitzendbureau’s in de regio is frequent en intensief contact over mogelijke werkarrangementen en kansen voor bijstandsgerechtigden op (deeltijd)werk.

• Verbeteren van de kansen op de arbeidsmarkt van minder zelfredzame werkzoekenden, door hun werknemersvaardigheden te versterken en hun zoekprofiel te verbeteren.

Samen met de bijstandgerechtigden is (continue proces) gewerkt aan het optimaliseren van het individuele curriculum vitae, training in representativiteit en presentatie/sollicitatie-vaardigheden.

• Ondersteuning bieden aan en het ontwikkelen van belanghebbenden “op maat” richting de reguliere arbeidsmarkt. We doen hierbij een actief beroep op de eigen verantwoordelijkheid en zelfredzaamheid. Werkend re-integreren is de norm.

In lijn met het rapport “Samen werken aan Talent!” is in samenwerking met Dethon vorm en inhoud gegeven aan trajecten werkend re-integreren. Bijstandsgerechtigden doen daarbij, als onderdeel van hun individuele integratietraject, arbeidsritme en werknemersvaardigheden op bij de verschillende werksoorten van Dethon.

• Zeeuws-Vlaams inkopen via bestuurlijk aanbesteden.

Vooralsnog zijn de middelen voor beschermd wonen belegd bij de centrumgemeente Vlissingen. Met ingang van 2021 worden deze middelen verder gedecentraliseerd naar de lokale gemeenten. Voor de inkoop vanaf 2021 wordt er Zeeuws-Vlaams opgetrokken. In de proeftuin bekostiging wordt onderzoek gedaan naar een passende bekostigingssystematiek, vooruitlopend op deze inkoopafspraken.

• In gesprek met zorgaanbieders en woningcorporaties over adequate huisvesting in de gemeente, ook vanuit een breder perspectief (WMO, Jeugd, etc.).

In 2018 is het project gestart om te komen tot een integrale langetermijnvisie op wonen in relatie tot zorg en welzijn vanuit het sociaal domein, volkshuisvesting en ruimtelijke ordening.

• Op Zeeuws niveau afspraken maken met zorgverzekeraars en zorgkantoor.

Dit wordt op Zeeuws niveau uitgewerkt in de werkgroep Toekomstige Zorg Zeeland, waarin (een afvaardiging van) Zeeuwse gemeenten en CZ zijn vertegenwoordigd.

• Eenvoudig en laagdrempelig gemeentelijk armoedebeleid implementeren dat ondersteuning “op maat” biedt, gericht is op invulling van de behoefte van de belanghebbende (dus meer vraaggericht dan aanbodgericht). Het beleid is regionaal uniform.

Het vernieuwde, door de gemeenteraad vastgestelde minimabeleid is in 2018 in samenwerking met onze partners verder geïmplementeerd.

• Implementeren van het kindgericht armoedebeleid (bv. educatief kindpakket).

Het kindergericht armoedebeleid (incl. educatief kindpakket) is in 2018 in samenwerking met onze partners verder geïmplementeerd.

• Integrale samenwerking bij armoedebestrijding en de inzet en verstrekking van de beschikbare voorzieningen.

Het minimabeleid van de gemeente Hulst voorziet in verschillende voorzieningen en samenwerking tussen verschillende partners en intermediairs. Zo kan zoveel als mogelijk maatwerk worden geleverd en trachten we zoveel als mogelijk inwoners te bereiken.

• Zoveel als mogelijk gericht bekendheid geven aan de minimavoorzieningen die er zijn (communicatie).

Onze belangrijkste samenwerkings- en ketenpartners (o.a. Hulst voor Elkaar, adviesraden, scholen) zijn geïnformeerd en op de hoogte van de voorzieningen voor minima in de gemeente Hulst. Zij vervullen immers een belangrijke signalerings- en intermediorsrol. De voorlichting is geactualiseerd en via verschillende media is aandacht besteedt aan de beschikbare voorzieningen.

• Opnieuw preventieve en lichte opvoed- en opgroeiondersteuning beschikbaar maken.

Preventieve en lichte opvoed- en opgroei-ondersteuning is altijd beschikbaar geweest en dit zal zo blijven.

• Ontwikkelen van een sluitend plan van aanpak voor personen met verward gedrag.

Er is een Zeeuws plan van aanpak voor personen met verward gedrag. Hierin zijn zaken geregeld die Zeeuws opgepakt moeten worden en aanbevelingen gedaan voor de lokale aanpak. Voor de lokale aanpak is Zeeuws-Vlaams opgetrokken. Zo is er een inventarisatie gedaan naar wat goed loopt en wat beter kan en zijn er samen met alle ketenpartners een aantal opgaven benoemd om te komen tot een goed werkende aanpak op lokaal en Zeeuws-Vlaams niveau. Voor de zaken die Zeeuws uitgewerkt worden is er een werkgroep actief waarin (een afvaardiging van) Zeeuwse gemeenten, GGZ, politie en het Veiligheidshuis zijn vertegenwoordigd.

• Zeeuwse proeftuin inrichten om te verkennen hoe er beter ingezet kan worden op preventie

De proeftuin is in 2018 van start gegaan. Vanuit de proeftuin wordt er onderzoek gedaan naar de werking van  wijkcirkels, de inzet van een transferteam bij uitstroom uit beschermd wonen en passende huisvesting.