Jaarstukken 2018

Programma 09 Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

Beleidsindicatoren Bestuur en Organisatie

Besluit Begroting en Verantwoording (verplichte indicatoren en programmabegroting)

2018

Indicator

Eenheid

Raming na wijz.

Werkelijk

Formatie

FTE per 1.000 inwoners

6,20

6,18

Bezetting

FTE per 1.000 inwoners

6,09

6,09

Apparaatkosten

Kosten in € per inwoner

589

559

Externe inhuur

Kosten in €

€ 1.169.109

€ 1.271.811

Als % van totale loonsom

9,47%

10,55%

Overhead

Als % van totale lasten

14,52%

13,73%

Bron: eigen gegevens