Jaarstukken 2018

Programma 03 Economische structuur en toerisme

Wat heeft het gekost

Bedragen * € 1,-

Begroting 2018

Begroting 2018 na wijziging

Jaarrekening 2018

Verschil

Lasten

1.161.459

1.919.614

1.835.812

83.802

Baten

313.154

907.327

1.001.553

94.226

Saldo baten en lasten

848.305

1.012.287

834.259

-178.028

Mutaties reserves

-142.000

-55.124

86.876

Saldo programma

848.305

870.287

779.135

-91.152