Jaarstukken 2018

Programma 03 Economische structuur en toerisme

Wat hebben we gedaan c.q. bereikt?

PROGRAMMA 03 ECONOMISCHE STRUCTUUR EN TOERISME

De economische structuur van de gemeente Hulst wordt gekenmerkt door een sterke vertegenwoordiging van de (detail-)handel en horeca, terwijl het buitengebied wordt gekenmerkt door de sterke aanwezigheid van de agrarische sector. Ook de gezondheidszorg is met 20% van de arbeidsplaatsen(2015) een grote werkgever in onze gemeente. Van belang is de aanwezigheid van een supermarktcluster van bovenregionale betekenis en het grootschalig bedrijventerrein bij de stad Hulst (Hogeweg). In het noorden van de gemeente zijn een aantal grotere bedrijven gevestigd (o.a. betonindustrie) met name de logistieke sector is daar vertegenwoordigd.

WAT HEBBEN WE GEDAAN C.Q. BEREIKT?

• Samenwerken met bezoekersmanagement, VVV en (Belgische) buurgemeenten.

Er vindt regulier overleg plaats met Bezoekersmanagement en VVV. Dit leidt tot nieuwe evenementen zoals de World Press Photo. In 2018 is goed samengewerkt met de Belgische buurgemeenten. De deelnemers van de Vossenexpeditie brachten een bezoek aan Hulst en ook het project De Dodendraad Leeft waarbij een lange afstandsfietstocht is ontwikkeld is goed afgerond.

• Uitvoering geven aan Toeristisch Ontwikkelingsplan Hulst 2016-2020.

In 2018 zijn onderdelen van het project Versterk de Vesting uitgevoerd. De menshoge letters Inulst, de klapbank en de Pagadders zijn geïntroduceerd. Voor het project Versterk de Westerschelde zijn bijeenkomsten georganiseerd met inwoners en belanghebbenden die ideeën hebben aangeleverd voor recreatieve ontwikkelingen.

• Faciliteren bij nieuwe initiatieven voor dag- en verblijfsrecreatie.

In het buitengebied recreëren bij de biologische boer is gerealiseerd. Tevens ontwikkeling gaande t.b.v. herinrichting historische schuur.

• Promotie/branding/citymarketing van Hulst.

Stichting Bezoekersmanagement heeft nieuwe toeristische brochure laten drukken over Hulst. In de Zomer 2018 is het project Placebranding Hulst opgestart. Op verschillende momenten is in verschillende samenstellingen nagedacht met bestuur, bewoners en bedrijven van Hulst hoe hier uitvoering aan te geven. De merkbeschrijving en het marketingplan worden voorjaar 2019 opgeleverd.

• Reclamebelasting en daarmee samenhangende subsidieregeling uitvoeren.

De twee partijen die subsidie verkrijgen uit bedoelde regeling (Stichting Bezoekers management en Ondernemersvereniging Hulstvestingstad) hebben in 2018 gewerkt aan het intensiveren van de samenwerking e.e.a. zal vanaf 1-1-19 ingaan.

• Optimaal laten functioneren van de verschillende overlegstructuren.

Maandelijks overleg met ondernemers en Stichting Bezoekersmanagement heeft plaatsgevonden. Economische Portefeuillehouders uit de regio spreken elkaar ook 2x per jaar. College heeft in 2018 2x een bedrijfsbezoek gedaan.

• Optimaal gebruik maken van subsidiemogelijkheden en investeringen van derden.

Projecten Versterk de Scheldekust, Versterk de Vesting en Placebranding worden gefinancierd uit Regionale Impuls gelden. Dit in nauwe samenwerking met het project: Grenspark Groot Saeftinghe. Europese subsidie binnengehaald voor wifi in het centrum.

• Uitvoeren Economisch beleid door:- Bewerkstelligen nieuw vestiging bedrijventerrein (acquisitie) Hogeweg;- Participeren in de N.V. Economische Impuls Zeeland, Onbegrensd Zeeuws-Vlaanderen en Ribiz;- Samenwerking tussen overheden & bedrijven stimuleren;- Faciliteren uitbreiding van bedrijven.

NV Economsiche Impuls (Invest in Zeeland) helpt met acquisitie van bedrijven voor Hulst o.a. middels contacten met NFIA (Netherlands Foreign Investment Agency). Ook heeft Heijmans een acquisiteur in dienst voor Hogeweg V. Onbegrensd Zeeuws-Vlaanderen heeft i.s.m. Rootzz in 2018 ingezet op het terughalen van Zeeuws-Vlaamse studenten. Het aantal Belgische vestigers in Zeeuws-Vlaanderen was in 2018: 786 personen, waarvan 303 in Hulst.

• Opstellen/uitvoeren Retailvisie.

Ter uitvoering van de retailvisie is door Kadaster een Quickscan gemaakt van winkelgebieden (Binnenstad en Stationsplein/BACKterrein), er is een centrummanager aangesteld die zich o.a. bezighoudt met verenigen van vastgoedeigenaren, (tijdelijke) programmering van leegstaande panden. Placebranding is eerder al beschreven. Welkomsdisplays zijn gerealiseerd aan invalswegen naar de stad. Gratis wifi in het centrum is voorbereid en wordt in 2019 gerealiseerd. Ondernemers zijn in 2018 bezig geweest met intensiveren van samenwerking tussen vereniging en Stichting Bezoekersmanagement, ze hebben aandacht gehad voor gezamenlijke promotie van winkelgebieden. Centrummanager heeft een project voorbereid om ondernemers te stimuleren eigen winkel up to date te houden.

• Uitvoeren van acties uit het Toeristisch Beleidsplan (Vestingstad en Scheldedijk met elkaar verbinden).

In 2018 zijn de menshoge INULST letters verschenen, de Pagadders geïntroduceerd, een klapbank in samenwerking met Erfgoed Zeeland geplaatst en is een doorkijkpaneel bij de Keldermanspoort neergezet. Dit alles in het kader van het Project Versterk de Vesting. Tevens is op de Vindplaats nog een extra glij-element toegevoegd. In het kader van Versterk de Westerschelde zijn in 2018 in de Scheldedorpen bijeenkomsten georganiseerd om ideeën te verzamelen om een toeristisch-recreatieve impuls te geven.

• Actualiseren Economisch Beleidsplan (2018-2022).

Eind 2018 is opdracht gegeven voor het actualiseren van het economisch Beleidsplan, dat opgesteld wordt in samenspraak met Hulster ondernemers uit verschillende economische sectoren en verspreidt over heel de gemeente. Oplevering voorzien juni 2019.