Jaarstukken 2018

Programma 01 Bestuur en Veiligheid

Kengetallen

Indicator

Realisatie 2017

Raming 2018

Realisatie 2018

Gemiddeld aantal unieke bezoekers website per dag

299

320

338

Aantal af te nemen producten website via DigiD

20

25

29

Gebruik GBA per jaar (intern)

50.000

45.000

27.818

Opkomst in % verkiezingen (2017: TK; 2018: GR)

77,9% (TK)

59% (GR)

57,1%

Aantal persberichten

215

230

202

Bezoekers gemeentewinkel per dag

100

75

76

Telefonische contacten (wachttijd in seconden)

11

20

19

Aantal telefonische contacten (per dag)

-

95

117

Aantal ingerichte zaakprocessen

-

25

35

Aantal nieuwe volgers op Twitter

217

200

87

Aantal verstuurde Tweets

797

750

766

Aantal nieuwe vrienden op Facebook

790

700

782

Aantal bestuurlijke oefeningen gemeente Hulst

0

1

0

Uitgevoerde leefbaarheidsprojecten dorps- en wijkraden

10

20

5

Saldo (uitgaven -/- inkomsten) per inwoner

€ 125

€ 151

€ 154