Jaarstukken 2018

Programma 01 Bestuur en Veiligheid

Wat heeft het gekost

Bedragen * € 1,-

Begroting 2018

Begroting 2018 na wijziging

Jaarrekening 2018

Verschil

Lasten

4.675.199

4.882.274

4.791.616

90.658

Baten

527.500

527.500

546.078

18.578

Saldo baten en lasten

4.147.699

4.354.774

4.245.539

-109.235

Mutaties reserves

Saldo programma

4.147.699

4.354.774

4.245.539

-109.235