Jaarstukken 2018

Programma 02 Verkeer, Vervoer en Openbare Ruimte

Wat hebben we gedaan c.q. bereikt?

PROGRAMMA 02 VERKEER, VERVOER EN OPENBARE RUIMTE

Het programma omvat het beheer en onderhoud van de openbare infrastructuur; wegen, straten,  pleinen, plantsoenen, bossen, stadswallen, parken, binnenvest, sportcomplexen en begraafplaatsen. De openbare ruimte maakt onderdeel uit van de kapitaalgoederen van de gemeente. Binnen dit programma valt ook de aanpassing en reconstructie van infrastructuur. Tenslotte krijgt ook het verkeer- en vervoerbeleid een plaats binnen dit programma.

WAT HEBBEN WE GEDAAN C.Q. BEREIKT?

• Beheerplannen operationeel.

In 2018 zijn de beleids- en beheerplannen op het gebied van wegen, groen en openbare verlichting vastgesteld. Het verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan heeft een looptijd tot en met 2021.

• Onderzoek doen naar aanleg rotonde op het kruispunt Stationsweg/Absdaalseweg.

Ter voorbereiding op het werk in 2021 is adviesbureau DHV opdracht gegeven voorstellen te doen voor een inrichting van de kruising waarbij verkeersafwikkeling en verkeersveiligheid voor fietsers verbeterd wordt.

• Vaststellen plan met uitwerking voor de inrichting van het centrum winkelgebied in de binnenstad.

Plan is klaar en de uitvoering ervan financieel gedekt. Eerste werk Houtmarkt in 2019 en laatste werk Gentsepoort in 2027.

• Uitvoering meerjareninvesteringsplan voor wegen.

Als gevolg van de werkzaamheden voor het vervangen van kabels en leidingen, welke in opdracht van DNWG worden uitgevoerd, is er een vertraging op de planning ontstaan.  Ge-tracht wordt daar oplossingen voor te vinden.

• Operationeel rioleringsprogramma 2018.

De werkzaamheden uit het operationeel rioleringsplan 2018 zijn in voorbereiding, in uitvoering of uitgevoerd. Enkele onderzoeken vragen wat meer tijd door capaciteitsgebrek in 2018. De verwachting is dat de planning voor 2019 wel gehaald wordt.

• Uitvoeren voorgestelde maatregelen in GVVP volgens MIP.

Tijdens de uitvoering van groot onderhoud, herinrichtingen en reconstructies, worden de maatregelen vanuit het GVVP geïmplementeerd.

• A.d.h.v. de nieuwe concessie en richtlijnen t.b.v. inrichting bushaltes, de benodigde haltes aanpassen. Dit uitvoeren als “werk met werk” maken. M.a.w. bij reconstructies en/of herbestratingen t.b.v. groot onderhoud wegen ook de aanwezige haltes toegankelijk maken.

Bij elke reconstructie wordt dit meegenomen.

• Overleggen met de provincie om de dekking van de op-/uitstaplocaties voor de haltetaxi  te verbeteren.

Elke kern waar een halte is of was heeft een op-/uitstap halte voor de haltetaxi.

• Jaarlijks in MIP middelen reserveren voor het uitvoeren van maatregelen volgens het GVVP.

De maatregelen worden geïmplementeerd vanuit het GVVP

• De maatregelen volgens planning GVVP/MIP uitvoeren.

De maatregelen worden geïmplementeerd vanuit het GVVP

• Aan de hand van routes en lijnen uit nieuwe concessie de haltes met 25+ reizigers het busstation toegankelijk maken.

Alle 25+ haltes in de gemeente Hulst zijn toegankelijk gemaakt. Vanaf nu worden haltes die binnen een project voor groot onderhoud of reconstructie vallen toegankelijk gemaakt.

• Inventariseren voorzieningen op haltes en waar nodig op niveau brengen volgens halteplan.

Er is gewacht op antwoord van de provincie of de niet gebruikte subsidie voor het toegankelijk maken van de haltes gebruikt mocht worden voor het op peil brengen van de voorzieningen. Dit is niet het geval. Het is de bedoeling komend jaar de inventarisatie uit te voeren.

• Opstellen meerjareninvesteringsplan 2018-2021 en zoveel als mogelijk integreren in de financiële planning en begroting.

Op dit moment is het MIP 2019-2022 in uitvoering.

• Onderzoek naar haalbaarheid aanleggen randweg buitenom Rapenburg.

Er vindt op dit moment onderzoek plaats naar de financiële haalbaarheid. In de loop van dit jaar is dit duidelijk, waarna een bestemmingsplanprocedure opgestart wordt.

• Samen met provincie aanleggen van rotonde bij Absdale, verwijderen aansluitingen op N258 en aanleg parallelweg en fietspad richting Hulst en invoering 30 km zonde Absdale.

Is gerealiseerd met uitzondering van een stuk parallelweg. Provincie is nog bezig  de benodigde gronden te verwerven.

• Groepen verkeersdeelnemers wel/niet toestaan gebruik te maken van Absdaalseweg bij Scharnier.

Er is een ontwerp in voorbereiding voor het aanpassen van het kruispunt Stationsweg-vd Maelstedeweg-Absdaalseweg. Met deze aanpassing is het wel/niet toestaan van verkeersklassen niet meer van toepassing.

• Onderzoek effectenaanleg rotonde op kruispunt Stationsweg/Absdaalseweg.

Onderzoek is afgerond. Een rotonde geeft een betere doorstroming maar is niet de meest verkeersveilige oplossing voor die locatie. Hiervoor is een nieuw onderzoek uitgevoerd. Naar aanleiding van de uitkomst hiervan wordt een ontwerp verder uitgewerkt.

• Overleg met collega wegbeheerders bij ontwerp en uitvoering van reconstructie of aanleg infra.

Indien nodig vindt overleg plaats. Op dit moment met provincie m.b.t. Kapellebrug en Kuitaart.

• Opstellen investeringsagenda.

Het MIP heeft inzicht in de investeringen in wegen.

• Zoeken naar subsidie mogelijkheden.

Er zijn nagenoeg geen subsidiemogelijkheden meer voor reconstructies van wegen. Op dit moment wordt overleg gevoerd met de provincie over de landbouwweg Vogelwaarde.