Jaarstukken 2018

Programma 02 Verkeer, Vervoer en Openbare Ruimte

Wat heeft het gekost

Bedragen * € 1,-

Begroting 2018

Begroting 2018 na wijziging

Jaarrekening 2018

Verschil

Lasten

5.890.762

6.185.293

5.958.514

226.779

Baten

1.107.200

975.000

1.159.592

184.592

Saldo baten en lasten

4.783.562

5.210.293

4.798.922

-411.371

Mutaties reserves

203.978

264.086

60.108

Saldo programma

4.783.562

5.414.271

5.063.008

-351.263