Jaarstukken 2018

Programma 04 Onderwijs en kinderopvang

Wat hebben we gedaan c.q. bereikt?

PROGRAMMA 04 ONDERWIJS EN KINDEROPVANG

Het programma omvat de gemeentelijke zorg voor de onderwijshuisvesting, het ontwikkelen van lokaal onderwijsbeleid en kinderopvang. Verder zorgt de gemeente voor een netwerk van zorg en diensten in de omgeving van het onderwijs, zoals leerlingenvervoer, schoolbegeleiding en het bestrijden van schooluitval. In regionaal verband biedt de gemeente de mogelijkheden voor basiseducatie en beroepsonderwijs.

WAT HEBBEN WE GEDAAN C.Q. BEREIKT?

• Uitwerking geven aan een beleid om te komen tot toekomst bestendige kindvoorzieningen.

De eerste fase van het voorzieningenplan 2013-2018 is afgerond. Er is geïnvesteerd in duurzame voorzieningen, jonge kinderen, professionals en het samenwerken met maatschappelijke partners. Er zijn vijf speerpunten vastgesteld voor de tweede fase van het voorzieningenplan 2019-2023.

• Het onderwijsvoorzieningen aanbod waar mogelijk en wenselijk bundelen.

Op basis van het voorzieningenplan is hier uitvoering aan gegeven. In Zeeuws-Vlaanderen heeft er een clustering (fusies, samenwerking, tandemscholen) plaatsgevonden via partnerschap: van 65 naar 45-50.

• TaskForce Voortgezet onderwijs (VO) maakt onderwijsontwerp dat breed en volwaardig VO in Zeeuws-Vlaanderen garandeert. Nabij en concurrerend met Vlaams aanbod.

In 2018 is ingestemd met het Transitieplan Voortgezet Onderwijs Zeeuws-Vlaanderen en heeft de bestuurlijke fusie van de VO-scholen plaatsgevonden in de nieuwe Stichting Voortgezet Onderwijs Zeeuws-Vlaanderen. Met ingang van schooljaar 2018/2019 is het bestuur van de stichting gestart met de implementatie van de verschillende onderdelen van dit plan.

• Stimuleren van de toeleiding van doelgroepkinderen naar de voorschoolse voorzieningen.

Er zijn afspraken gemaakt over de inzet van GGD-Zeeland met betrekking tot de doelgroepverklaring.

• De inzet van voorschoolse educatie in de voorschoolse voorzieningen.

Er zijn afspraken gemaakt met de betrokken partijen. Er vindt ondersteuning plaats door middel van subsidie.

• Stimuleren van de ‘warme overdracht’ van de doelgroepkinderen van de voorschoolse voorziening naar het primair onderwijs.

Er vindt ondersteuning plaats door middel van subsidie.

• Afstemming bereiken op het grensvlak van passend onderwijs en jeugdhulp.

Dit onderwerp is geagendeerd bij de lokale en regionale overleggen in het kader van toekomstbestendige kindvoorzieningen.

• Het vigerende VVE-beleid in balans brengen met wijzigende financiering.

Bij gebrek aan nieuw landelijk beleid is in 2018 het huidige lokale beleid gecontinueerd. Momenteel wordt uitvoering gegeven aan het opstellen van een Zeeuws-Vlaamse beleidsnota onderwijsachterstandenbeleid.