Jaarstukken 2018

Programma 04 Onderwijs en kinderopvang

Wat heeft het gekost

Bedragen * € 1,-

Begroting 2018

Begroting 2018 na wijziging

Jaarrekening 2018

Verschil

Lasten

2.249.745

2.552.177

2.472.656

79.521

Baten

88.000

106.000

101.475

-4.525

Saldo baten en lasten

2.161.745

2.446.177

2.371.181

-74.996

Mutaties reserves

-264.315

-258.699

5.616

Saldo programma

2.161.745

2.181.862

2.112.482

-69.380