Jaarstukken 2018

Programma 04 Onderwijs en kinderopvang

Kengetallen

Indicator

Realisatie 2017

Raming 2018

Realisatie 2018

Aantal voortijdige schoolverlaters

19

25

30

Aantal plaatsen kinderopvang per 1000 inwoners

32

32

32

Leerlingenaantallen (Prognose)

1.591

1.593

1.589

Aantal leerlingen in de regio (VO)

4.798

4.681

4.652

Ruimtebehoefte in relatie tot leerlingenaantallen

80

72

74

Aantal VVE doelgroepkinderen

-

52

52

Aantal VVE doelgroepkinderen icm "warme overdracht"

-

-

-

Monitoring aansluiting Jeugdhulp/Passend Onderwijs

-

-

-

Saldo (uitgaven -/- inkomsten) per inwoner

€ 73

€ 79

€ 86