Jaarstukken 2018

Programma 05 Sport cultuur en recreatie

Wat hebben we gedaan c.q. bereikt?

PROGRAMMA 05 SPORT CULTUUR EN RECREATIE

Dit programma omvat het aanbod van voorzieningen en andere voorwaardenscheppende onderdelen op het gebied van sport, cultuur en recreatie. Het gemeentelijke aanbod betreft ook stimuleringsmogelijkheden om activiteiten te ontplooien, waardoor de deelname laagdrempelig en voor iedereen toegankelijk is. Uitgangspunt is een goede afstemming op de (daadwerkelijke) vraag van de bevolking, inwoners en toeristen om deze meer laten genieten van de aanwezige voorzieningen op het gebied van sport en cultuur waardoor de leefbaarheid in de kernen en de sociale samenhang kan worden vergroot.

WAT HEBBEN WE GEDAAN C.Q. BEREIKT?

• Het bewust stimuleren van alle doelgroepen door middel van het organiseren van gerichte activiteiten.

Voor veel doelgroepen worden activiteiten georganiseerd om sport en bewegen te stimuleren, te weten jeugd (sportbuurtwerk, vakantieactiviteiten, schooltoernooien, HOGG), ouderen (elke stap telt, GALM, dynamic tennis, etc), mensen met een beperking (schoolsportvereniging let’s Go, G-voetbal, Elke stap telt met Tragel, etc). Ingaande 2016 is ook gestart met het stimuleren van volwassenen middels het project Happy People.

• Uitbreiden van het aantal sportdorpen.

Sportdorpen Clinge en Kloosterzande zijn nog steeds van kracht. Intentie is om ook in Vogelwaarde een nieuw sportdorp op te starten.

• Sportverenigingen vraaggericht ondersteunen.

Sportverenigingen ondersteunen die daar naar vragen. Accommodatiegerichte vragen lopen via de gemeente. Inhoudelijk vragen op gebied van de vereniging zelf worden door Hulst voor Elkaar beantwoord.

• Inspelen op de vraag van de burgers op het gebied van sport.

Burgers worden regelmatig bevraagd op het gebied van sport en bewegen.

• Voortzetten kwaliteitsimpuls bewegingsonderwijs.

Door middel van het werken met de Zeeuwse methode.

• Inzetten van segmenteringsinstrument.

Dit onderwerp is in afwachting op de herijking van het subsidiebeleid.

• Vrijwilligerswerk gericht ondersteunen.

Daar waar nodig wordt vanuit Stichting Hulst voor Elkaar ondersteuning verleend aan de vrijwilligers.

• Concept sportdorp verder uitbreiden.

Intentie is om van twee naar drie sportdorpen uit te breiden, Kloosterzande en Clinge bestaan al. Voornemen bestaat om Vogelwaarde als volgende sportdorp te ontwikkelen.

• Organiseren van gerichte activiteiten zoals HOGG, reïntegratieproject, elke stap telt, etc.

HOGG, re-integratieproject en elke stap telt zijn nog steeds succesvolle activiteiten in uitvoering. Daarnaast is het project Happy People een succesvolle interventie.

• Uitbreiden aantal sportdorpen of varianten daarop (fitness 2.0).

Zoals eerder aangegeven bestaat het voornemen om Vogelwaarde als volgende sportdorp te ontwikkelen.

• Inzetten GIDS-gelden.

Happy people is in 2018 verlengd naar 2021. Ingezet wordt op welzijnscoach, leefstijlcoach en PMO-onderzoeken. Eerst waren de wijken de Linie en Den Dullaert het gekozen gebied, dit wordt nu uitgebreid met Vogelwaarde, Hengstdijk en Graauw. In de wijken de Linie en Dullaert wordt bestaande succesvolle interventies voortgezet.

• Integraal beleid opzetten op gebied van ac-commodatiebeleid, waarbij o.a. privatisering en beheer dorpshuizen worden geëvalueerd.

In 2018 zijn verdere voorbereidingen getroffen, zodat in 2019 met inventarisatie van gegevens aan de opzet van de nota begonnen kan worden.

• Bevorderen clustering van voorzieningen.

Bij nieuwe aanvragen inzake accommodaties wordt actief gestuurd op aansluiting bij bestaande sportaccommodaties.

• Bevorderen clustering van voorzieningen.

Bij nieuwe aanvragen inzake accommodaties wordt actief gestuurd op aansluiting bij bestaande sportaccommodaties.

• Accommodaties zo breed mogelijk inzetten.

Bij de ontwikkeling van het koersdocument voor de Dullaertwijk wordt toekomstbeleid ontwikkeld, waarbij sportaccommodaties, onderwijsgebouwen en algemene voorzieningen aan elkaar worden gekoppeld.

• Haalbaarheidsonderzoek laten uitvoeren.

Haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd door SCEZ. Museum zal huidige pand verlaten en er wordt een onderzoek ingesteld naar renovatie en verbouwing van ’s Landshuis, om dit geschikt te maken voor een museumfunctie.

• Aanbod ZMS herzien in overleg met deelnemende gemeenten in Gemeenschappelijke Regeling.

Dit proces is onderhanden.

• Realisering muziekonderwijs tijdens schooltijden.

Hulst neemt deel aan het project ‘Muziek in de klas’.

• Intensivering samenwerking muziekorganisaties.

Op 1 oktober 2018 heeft er een groot overleg plaatsgevonden, met als uitgangspunt ‘samenwerking onderling en met ZMS’ . De vorm en intensivering van deze samenwerking(en) wordt nader uitgewerkt.

• Projectmatig werken ZMS.

Hulst neemt deel aan het project ‘Muziek in de klas’, Radio Geluk (age friendly cultural cities) en er is een start gemaakt met een nieuwe vorm en intensivering van samenwerking met de muziekverenigingen.

• Actieve deelname grensoverschrijdend project.

Lochristi was voorzittende gemeente; voor Hulst geen extra Reynaert-activiteiten georganiseerd.

• Nieuwe opzet programmering cultuureducatie in Zeeuws-Vlaanderen.

Ook dit jaar wordt aangegeven dat de ontvangende scholen erg tevreden zijn.

• Start nieuwe opzet cultuurbeleid door o.a. cultuurdebat.

Structurele evenementen worden gesubsidieerd en er was ook ruimte voor initiatieven. Gelet werd op variëteit in diverse vormen van cultuur en waar mogelijk geografische verdeling.

• Bevorderen diversiteit amateurkunst tijdens de WAK.

In 2018 stond de Wak in het teken van muziek; een podium werd geboden aan diverse muzikanten, met en zonder begeleiding.

• In overleg met bibliotheek en samenwerkende organisaties de bibliotheek voorbereiden op de toekomst.

Uitbreiding van de Bibliotheek op School, aandacht voor o.a. taalachterstand (Taalhuis, Makkelijk lezen-plein, Taal voor het leven), digitale vaardigheden. Locatie Hulst is verhuisd naar tijdelijke locatie in de binnenstad.

• Uitbouw regio-arrangementen cultuur met de gemeenten Sluis en Terneuzen en de provincie Zeeland.

Ten opzichte van 2017 is het regio-arrangement 2018 hetzelfde gebleven.