Jaarstukken 2018

Programma 07 Milieu

Wat hebben we gedaan c.q. bereikt?

PROGRAMMA 07 MILIEU

Het programma Milieu wordt gekenmerkt door de beleidsvelden milieubeheer, handhaving, afvalverwijdering en –verwerking en rioolbeheer. Het zwaartepunt van het beleid ligt op een adequate uitvoering van de wettelijke taken. Door uitvoering te geven aan de vigerende milieuwetgeving en het geven van voorlichting wordt getracht verstoring van het ecologisch evenwicht te voorkomen en reeds aanwezige aantastingen en verstoringen weg te nemen. Jaarlijks worden een Milieu-Uitvoeringsprogramma (MUP), een Handhavingsuitvoeringsprogramma (HUP) en een Operationeel Rioleringsplan (OP) opgesteld en uitgevoerd.

WAT HEBBEN WE GEDAAN C.Q. BEREIKT?

• In het kader van de VANG doelstelling van het ministerie zal er in de komende jaren een reductie van het restafval gerealiseerd moeten worden naar 100 kg per inwoner per jaar. Eind 2017 zullen er in OLAZ verband een aantal afvalstromen in de markt worden gezet, waaronder het GFT-afval. Hierbij wordt een afweging gemaakt tussen composteren of vergisten of een combinatie van de twee technieken.

In januari 2018 werd gestart met een nieuw afvalbeleid. De resultaten hiervan zijn dermate bemoedigend dat het beleid in 2019 ongewijzigd zal worden gecontinueerd. De scheidingsdoelstelling wordt nagenoeg behaald, daarnaast is er een reductie van het huishoudelijk restafval van 236 kilo per inwoner per jaar naar circa 135 kilo. Om verdere stappen richting de 100 kilo te zetten wordt per 1 januari 2020 geen bedrijfsafval meer ingezameld. In de nabije zal worden onderzocht hoe het afval dat vrijkomt bij evenementen uit het huishoudelijk afval kan worden gescheiden en zal er beleid worden geformuleerd voor afvalscheiding bij appartementsgebouwen.

• Aanpassen werkprocessen en faciliteren ICT-voorzieningen.

Alle burgers en bedrijven die via het omgevingsloket een aanvraag indienen kunnen de status van hun aanvraag realtime volgen. Project is afgerond.

• Actueel houden van bodemkwaliteitskaart.

Met een voorgenomen herziening van de Nota bodembeheer (bodembeleid) is de bodemkwaliteitskaart kaartblad Hulst geactualiseerd en door het college vastgesteld. Met nieuwe onderzoeksgegevens is het kwaliteitsbeeld opnieuw vastgelegd. Er was geen noodzaak voor aanpassing het kwaliteitsbeeld.

• Actueel houden van gemeentelijk bodeminformatiesysteem.

In september 2018 is definitief overgegaan op een nieuw bodem-informatiesysteem (Bis). De gemeente Hulst heeft hiermee samen met alle andere Zeeuwse gemeenten en de  Rud-Zeeland één systeem voor alle bodeminformatie.  Voor deze omschakeling is een tijdelijke invoerstop van nieuwe bodeminformatie geweest, waardoor er een achterstand is opgelopen met invoer. In oktober 2018 is gestart met een inhaalslag welke in 2019 nog moet worden gecontinueerd.

• Bodemfuncties breed betrekken bij ruimtelijke planvorming en gebiedsontwikkeling.

Met de aansluiting op het gezamenlijk Zeeuws bodeminformatiesysteem wordt onze bodeminformatie sinds oktober 2018 automatisch digitaal landelijk ontsloten. Voor zowel bedrijven, particulieren en andere overheden is onze informatie via viewers raadpleegbaar ter ondersteuning  van ontwikkelingen en bij de  uitvoering van lokale projecten.

• Actualisatie beleidsvisie Externe Veiligheid.

In 2018 is geen actualisatie uitgevoerd. Volstaan wordt met bestaande visie welke aansluit bij de provinciale beleidsvisie. In het kader van de aankomende Omgevingswet zal een actualisatie van de beleidsvisie Externe Veiligheid opnieuw worden opgepakt.

• Ondersteunen uitvoering programma Impuls omgevingsveiligheid 2015-2018.

De uitvoering van dit programma berust bij de RUD-Zeeland. Eind 2018 is het lopende programma verlengd tot einde 2019. Na 2019 zal de programmafinanciering worden overgenomen door de Omgevingswet. In de loop van 2019 zal meer duidelijkheid zijn over een nieuwe invulling van dit programma.

• Toepassen werkwijze “Toekomstbestendige waterhuishouding in bebouwd gebied”; rekening houdend met de klimaatontwikkelingen (intensievere buien, langdurige buien en lange droge periodes) de openbare ruimte zo inrichten dat de gevolgen van de klimaatontwikkelingen zo veel als mogelijk opgevangen kunnen worden.

De onderzoeken naar een toekomstbestendige waterhuishouding in de openbare ruimte zijn voor de kernen Kloosterzande en Heikant afgerond. Het onderzoek voor St. Jansteen en Kapellebrug is zo goed als afgerond. Voor Hulst als kern is begonnen met het onderzoek. Afronding vindt plaats in 2019.

• Maatregelen bepalen om wateroverlast te beperken.

In Kloosterzande en Heikant zijn verschillende maatregelen gekozen ter voorkoming van wateroverlast. Bij de herinrichting van de Janseniuslaan is gekozen voor aanleg van een gescheiden rioolstelsel. Voor St. Jansteen en Kapellebrug zijn er ook maatregelen opgenomen in het rapport. In verband met de plannen van de provincie Zeeland voor de Gentsevaart wordt het noodzakelijk om maatregelen aan de riolering ter plaatse af te stemmen op de provinciale planning. Hierdoor moeten maatregelen als aanleg van een hemelwaterriool en afkoppelen, renovatie van het oostelijke riool en gedeeltelijke vervanging van de riolering eerder uitgevoerd worden.

• Uitvoeren maatregelen om wateroverlast te beperken.

In de Julianastraat te Heikant wordt de ashoogte van de weg verlaagd en een hemelwaterriool aangelegd. Aan de oostzijde van Heikant wordt de overstort aan de Vinkebroeksestraat en aansluitende sloten aangepast. In Kloosterzande is de afvoer van water op straat in de Cloosterstraat verbeterd. Met de voorbereiding van fase 1 van de aanleg van een gescheiden stelsel in Kloosterzande is gestart. Het verbeteren van het rioolstelsel in Kapellebrug wordt meegenomen in de plannen van provincie Zeeland.

• Uitvoeren werkzaamheden achterstallig onderhoud aan oppervlaktewateren.

Het achterstallig baggeronderhoud in de watergangen in St Jansteen en deels Kloosterzande is uitgevoerd. Voor de opslag van het slib is een weilanddepot ingericht.

• Voldoende ruimte voor water bij ruimtelijke ontwikkelingen.

Bij alle ruimtelijke ontwikkelingen is beoordeeld of voldaan wordt aan de randvoorwaarden hoe om te gaan met afval- en hemelwater.

• Maatregelen bepalen om de oppervlaktewaterkwaliteit aan de normen te laten voldoen.

Bij de bepaling van maatregelen wordt de uiteindelijke keuze ook doorgerekend op effecten van de vuiluitworp uit de riolering op de oppervlaktewaterkwaliteit.

• Maatregelen uitvoeren om de oppervlaktewaterkwaliteit aan te normen te laten voldoen.

Met het uitvoeren van de maatregelen in het kader van de toekomstbestendige waterhuishouding wordt gelijktijdig ook verbetering van de waterkwaliteit nagestreefd. Ook door het uitvoeren van het achterstallig baggeronderhoud ontstaat een betere waterkwaliteit.

• Baggeren bij overstorten.

Gelijktijdig met het verwerken van het achterstallig onderhoud wordt nu ook het slib bij overstorten verwijderd. Na afronding van het verwerken van het achterstallig onderhoud zal het slib bij overstorten op kosten van de gemeente Hulst verwijderd worden.

• VGRP 2016-2021 uitvoeren.

De werkzaamheden uit het Operationeel Rioleringsprogramma 2018 zijn uitgevoerd, in uitvoering of in voorbereiding. De werkzaamheden worden afgestemd met de overige beheertaken van de gemeente.

• Maatregelplan Stedelijk waterplan uitvoeren.

De maatregelen uit het Stedelijk Waterplan zijn geïntegreerd in het VGRP 2016-2021.

• Integrale aanpak bij onderzoek naar stedelijke wateropgave, waterkwaliteitsspoor en klimaatontwikkeling.

De onderzoeken worden integraal uitgevoerd. Naast genoemde onderzoeken wordt ook aandacht besteed aan rioolvreemd water(bv oppervlaktewater dat afgevoerd wordt via de riolering).

• Alle percelen waar afvalwater vrijkomt, moeten van een rioolaansluiting zijn voorzien, behalve in situaties waar lokale behandeling doelmatiger is.

Bij alle percelen welke nu een septictank hebben heeft de afweging plaats gevonden en is bepaald dat lokale behandeling doelmatig is. Bij ontwikkelingen wordt afgewogen of aansluiting op het gemeentelijk riool noodzakelijk wordt.

• Onderzoek naar verbeterpunten in het rioolbeheer.

De gemeente Hulst neemt deel aan verschillende programmalijnen van de Samenwerking Afvalwaterketen Zeeland +(SAZ+). Nieuwe ontwikkelingen worden, voor zover van toepassing, geïmplementeerd.

• Deelname aan “Samenwerking in de afvalwaterketen Zeeland”.

De gemeente Hulst neemt deel aan verschillende programmalijnen van de Samenwerking Afvalwaterketen Zeeland +(SAZ+).

• Afstemming maatregelen riolering, rioolwaterzuivering en watersysteem.

Bij de bepaling van de maatregelen worden deze afgestemd met waterschap Scheldestromen. Voor het afstemmen van het operationeel beheer van de riolering, gemalen en IBA’s zijn jaarlijks overleggen met waterschap Scheldestromen.

• Campagne voeren om de bewustwording te vergroten.

Gedurende 2019 worden inwoners via diverse media (social media, lokaal advertentieblad) geïnformeerd over het afvalbeleid en voorzien van tips, adviezen en benodigde informatie. Daarnaast zal er extra aandacht komen voor de grote hoeveelheid GFT die gemiddeld nog in de grijze rolemmer aanwezig is (30% in kg).

• Aanpassen van het huidige afvalbeleid.

Een nieuw beleid werd reeds ingevoerd op 1 januari 2018, dit wordt in 2019 ongewijzigd gecontinueerd. In 2019 zal er aanvullend beleid worden geformuleerd voor afvalscheiding bij appartementsgebouwen.