Jaarstukken 2018

Programma 07 Milieu

Wat heeft het gekost

Bedragen * € 1,-

Begroting 2018

Begroting 2018 na wijziging

Jaarrekening 2018

Verschil

Lasten

6.241.619

6.385.409

6.059.378

326.031

Baten

6.887.710

6.903.821

6.918.356

14.535

Saldo baten en lasten

-646.091

-518.412

-858.979

-340.567

Mutaties reserves

-83.000

-40.000

43.000

Saldo programma

-646.091

-601.412

-898.979

-297.567