Jaarstukken 2018

Programma 07 Milieu

Kengetallen

Indicator

Realisatie 2017

Raming 2018

Realisatie 2018

Tonnage ingezameld restafval

6.240

6.500

4.016

Tonnage ingezameld GFT-afval

-

4.100

4.607

Tonnage ingezameld plastic

287

225

667

Tonnage ingezameld papier

1.712

1.800

1.798

Tonnage glas

678

700

710

Tonnage textiel

104

125

141

(Jaar)programma externe veiligheid (PF3) uitgevoerd

Ja

Ja

Ja

Aantal meldingen toepassen van grond

14

40

20

Aantal ingevoerde bodemonderzoeken

30

45

43

Beschikbaarheid statusinformatie

Ja

Ja

Ja

Aantal vrijstellingen bodemonderzoek bij OV

75

95

30

Schadeclaims door wateroverlast

0

0

0

Aantal kernen waar maatregelen bepaald zijn

1

1

1

Aantal kernen waar achterstallig baggeronderhoud uitgevoerd is

5

1

2

Aantal plannen waar ruimte voor water meegenomen is t.o.v. plannen waar de verantwoordelijkheid is afgekocht

11/2

10/0

13/1

Aantal overstorten waar na verloop van tijd nog zichtbaar overstortwater aanwezig is

2

2

2

Aantal klachten n.a.v. overstortend water

0

0

0

Aantal riooloverstorten waarbij is gebaggerd

5

4

3

Aantal kernen waar integraal onderzoek heeft plaats gevonden

1

1

1

Aantal panden dat qua verwerking van het huishoudelijk afvalwater nog niet aan de wet voldoet

376

365

375

Jaarlijkse doorrekening kosten en kostendekking

1

1

1

Aantal samenwerkingsverbanden met waterschap

6

6

6

Saldo (uitgaven -/- inkomsten) per inwoner

(€ 19)

(€ 24)

(€ 31)