Jaarstukken 2018

Onderhoud kapitaalgoederen

Samenvatting en conclusies

De komende jaren zullen geautomatiseerde beheersystemen op de werkvelden rioleringen, wegen, openbaar groen en gebouwen de instrumenten zijn van waaruit de onderhoudsbehoefte kan worden aangegeven. Het dagelijkse onderhoud wordt uitgevoerd vanuit de budgetten zoals opgenomen in de begroting. De afgelopen jaren is op diverse terreinen een flinke inhaalslag gepleegd zodat de meeste kapitaalgoederen in een goede staat kunnen worden onderhouden.

Door het besluit uit vrijvallende kapitaallasten en rekeningsaldi voldoende middelen voor dit doel beschikbaar te houden is er ook naar de toekomst toe ruimte om het huidige niveau te handhaven.

In de 2018 zijn de onderstaande middelen ingezet voor het onderhoud van de kapitaalgoederen.

klein onderhoud

groot onderhoud

kapitaallasten

verrekening vz/res

personeelslasten

totaal

Wegen

44.700

257.300

196.100

291.697

946.600

1.736.397

Openbare verlichting

138.400

30.000

-

63.700

232.100

Riolering

530.300

-

950.400

703.500

281.400

2.465.600

Wateren

-

71.400

-

71.400

Openbaar groen

505.900

1.000

1.103.300

1.610.200

(Buitensport)accommodaties

411.200

833.700

105.300

-813.500

536.700

Begraafplaatsen

9.300

-

15.300

26.732

23.300

74.632

Gebouwen

422.100

753.300

741.500

-316.128

1.600.772

Haven van Walsoorden

36.700

30.800

200

67.700

Totaal

2.098.600

1.976.500

2.009.800

-107.699

2.418.300

8.395.501

* personeelskosten OV worden gedeeltelijk gedeclareerd bij het samenwerkingsverband. Groot onderhoud wordt gedeeltelijk gedekt via

projecten

ga terug