Jaarstukken 2018

Grondbeleid

Financiële positie en toelichting

Plan in Exploitatie

Verwachte einddatum

Boekwaarde 31-12-2018

Verwacht resultaat

Te verkopen m2

Aantal percelen

Te realiseren opbrengst

Zoutedijk fase 2

2028

€ 257.240

€ 55.068

12.312

21

€ 1.427.200

De Nieuwe Bierkaai

2024

€ 2.755.000

€ -

Plm. 10.000

€ 5.688.700

Hogeweg V

2021

€ 2.166.700

€ -

130.000

€ 2.166.700

Hoek en Bosch

2021

€ 225.320

€ -

6.139

1

€ 313.090

Totaal

€ 5.404.260

€ 55.068

22

€ 9.595.690

Zoutedijk fase 2, Kloosterzande
In 2018 zijn 4 percelen verkocht voor een totale waarde van € 344.480. Hiermee zijn de doelstellingen voor het jaar 2018 ruimschoots behaald. Conform wetgeving vanuit het BBV is in 2018 op deze grondexploitatie een boekhoudkundige winst gerealiseerd van afgerond € 40.000.

De Nieuwe Bierkaai
In 2018 is de verkoop van deelgebied 7 gerealiseerd. Voor de deelgebieden 4 en 8 zijn het afgelopen jaar koop-ontwikkelovereenkomsten gesloten. Het pand, wat in deelgebied 2 is opgenomen, is in de loop van 2018 verhuur vrij gemaakt. Onderzoeken naar nieuwe invulmogelijkheden zijn in volle gang. In deelgebied 8 vindt vanaf 2018 tijdelijke verhuur van een pand plaats. Dit pand wordt nu tijdelijk verhuurd aan de Bibliotheek Zeeuws-Vlaanderen. Tot slot heeft er, naar aanleiding van betere verwachtingen van deze grondexploitatie, een afboeking € 200.000 in de spin-off plaatsgevonden. Dit resultaat is ten gunste gekomen aan de algemene reserve.

Hogeweg V
Na onderhandelingen is aan de oorspronkelijke exploitatieovereenkomst een “allonge/vaststellings-overeenkomst” gesloten. Kern hiervan is dat een gedeelte van de totale oppervlakte c.a. 13 ha uiterlijk 1 februari 2021 wordt afgenomen door Heijmans. Voor de tussenliggende tijd ontvangt de gemeente een beschikbaarheidsvergoeding. In de tussentijd is gewerkt aan een aangepast bestemmingsplan waardoor de kans wordt vergroot dat afname sneller plaatsvindt dan de uiterlijke datum. Inmiddels is de bestemmingsplanprocedure afgerond.

Hoek en Bosch
In 2018 is ruim 60% van de nog te realiseren opbrengsten gerealiseerd. Verwacht wordt dat het restant uiterlijk verkocht wordt in 2021.

Junora
In 2018 zijn de 3 percelen welke werden aangeboden in één keer verkocht. De exploitatie werd daarbij afgesloten.

ga terug