Jaarstukken 2018

Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Beschikbare weerstandscapaciteit

Beschikbare weerstandscapaciteit wordt gedefinieerd in financiële zin, d.w.z. als het beschikbare weerstandsbedrag dat wordt aangehouden ter afdekking van financiële verliezen die kunnen optreden, als risico’s zich feitelijk gaan manifesteren.
De weerstandscapaciteit is opgebouwd uit een tweetal componenten, te weten:

  • Weerstandscapaciteit uit vermogen
  • Weerstandscapaciteit in de exploitatie.

De eerste component is de incidentele weerstandscapaciteit. De tweede component vormt de structurele weerstandscapaciteit.

De totale beschikbare weerstandscapaciteit per 31 december 2018 is als volgt (bedragen * € 1.000):

Beschikbare weerstandscapaciteit

Realisatie 2018

Realisatie 2017

Vermogenssfeer:

a. Algemene Reserve

6.493

6.348

b. Bestemmingsreserves

- ten behoeve van egalisatie van tarieven

0

0

- overige bestemmingsreserve

3.983

5.044

c. Stille reserves

Totale weerstandscapaciteit uit vermogen

10.476

11.392

Exploitatiesfeer:

a. Onbenutte belastingcapaciteit

- OZB

2.155

2.102

- Rioolrecht

- Afvalstoffenheffing

- Overige leges en rechten

b. Onvoorzien

c. Rekeningoverschot

1.968

616

Totale weerstandscapaciteit uit exploitatie

4.123

2.718

Totale weerstandscapaciteit

14.599

14.110

De beschikbare weerstandscapaciteit uit vermogen van de gemeente Hulst bedraagt ultimo 2018 € 10.476.000 t.o.v. € 11.392.000 ultimo 2017, een daling van € 916.000. Deze daling is voor een groot deel te verklaren door de volgende mutaties:

Algemene reserve

Toevoeging rekeningsaldo 2017

+

€ 616.000

Diverse stortingen

+

€ 650.000

Diverse onttrekkingen 2017

-

€ 1.201.000

Mutaties claims

+

€ 80.000

Totale mutatie algemene reserve

€ 145.000

Overige bestemmingsreserves

Toevoegingen diverse overige bestemmingsreserves

+

€ 590.000

Diverse onttrekkingen overige bestemmingsreserves

-

€ 713.000

Reserve Sociaal Domein

-

€ 976.000

Mutatie claims

+

€ 38.000

Totale mutatie overige bestemmingsreserves

€ -1.061.000

Op grond van de handreiking zoals die in de meicirculaire 2017 is opgenomen, benadert de onbenutte belastingcapaciteit voor het jaar 2018 een bedrag van € 2.155.000. Een berekening hiervan is in deze paragraaf opgenomen.

ga terug