Jaarstukken 2018

Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Financiële kengetallen van de gemeente Hulst

Rekening 2018

Begroting 2018

Rekening 2017

1

Netto schuldquote

62,92%

73,52%

62,48%

Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle leningen

61,48%

71,50%

60,96%

2

Sovabiliteitsratio

22,00%

20,00%

24,00%

3

Structurele exploitatieruimte

1,51%

0,00%

0,58%

4

Grondexploitatie

8,30%

14,50%

10,92%

5

Belastingcapaciteit

105,39%

103,18%

103,60%

Netto-Schuldquote
Geeft aan of ene gemeente investeringsruimte heeft of juist op haar tellen moet passen. Hoe hoger de schuld is, hoe meer kapitaallasten er zijn waardoor een begroting minder flexibel wordt. De norm van de VNG ligt tussen 0 en 100. Boven een netto-schuldquote van 100 is de situatie kritiek. Er blijft dan weinig leencapaciteit over om de gevolgen van financiële tegenvallers door bijvoorbeeld een economische recessie op te vangen.

Netto-schuldquote

=

(langlopende schulden + kortlopende schulden + crediteuren + overlopende passiva) -/- (langlopende uitzettingen + kortlopende vorderingen +liquide middelen + overlopende activa)

totale baten voor bestemming

Norm Hulst

Laag

tot 100%

Gemiddeld

100% tot 130%

Hoog

hoger dan 130%

Solvabiliteitsratio
Geeft aan de mate waarmee de gemeentelijke bezittingen zijn betaald met eigen middelen.

Solvabiliteitsratio

=

Eigen vermogen (algemene reserve + bestemmingsreserve + nog te bestemmen resultaat

balanstotaal

Norm Hulst

Laag

tot 20%

Gemiddeld

20% en 50%

Hoog

hoger dan 50%

Structurele exploitatieruimte
Het financiële kengetal “structurele exploitatieruimte” geeft aan hoe groot de structurele vrije ruimte binnen de begroting is. Daarnaast geeft dit kengetal ook aan of de gemeente in staat is om de structurele tegenvallers op te vangen dan wel of er ruimte is voor nieuw beleid. Het toekomstperspectief m.b.t. de structurele exploitatieruimte is positief.

Norm Hulst

Laag

structureel ratio kleiner dan 0% (van AU+integratie- en decentralisatie- uitkeringen)

Gemiddeld

structureel ratio tussen 0% en 0,6% (van AU+integratie- en decentralisatie- uitkeringen)

Hoog

structureel ratio hoger dan 0,6% (van AU+integratie- en decentralisatie- uitkeringen)

Grondexploitatie
Geeft aan hoe groot de grondpositie (boekwaarde) is ten opzichte van de jaarlijkse baten.

Grondexploitatie

=

boekwaarde in- en nog niet in exploitatie genomen gronden

totale baten voor bestemming

Norm Hulst
Een norm bepalen voor het kengetal grondexploitatie is lastig. De boekwaarde van de gronden in bezit zegt namelijk nog niets over de relatie tussen de vraag en aanbod van woningbouw dan wel m2-bedrijventerrein. De boekwaarde van de gronden geeft wel weer of een gemeente veel middelen heeft gestopt in haar grondexploitatie. Dit geld dient namelijk ook nog terugverdiend te worden. Om deze redenen is er geen norm verbonden aan het kengetal grondexploitatie

Belastingcapaciteit
De belastingcapaciteit geeft inzicht hoe de belastingdruk in de provincie of de gemeente zich verhoudt ten opzichte van het landelijke gemiddelde (jaar t-1). Wanneer het kengetal uitkomt op c.a. 100% betekent dit dat de woonlasten van de betreffende gemeente overeenkomst met het landelijke gemiddelde van een jaar eerder.

ga terug