Jaarstukken 2018

Financiering

Financiering

Voor de uitvoering van de gemeentelijke taken zijn financieringsmiddelen nodig. De financieringspositie van de gemeente Hulst en de daarbij behorende financieringsbehoefte in 2018 is als volgt:

Nr.

Omschrijving

31-12-2018

31-12-2017

1

Vaste Activa

62.290.700

57.379.600

Gefinancierd met:

2

Reserves (incl. rekeningsaldo)

17.483.700

16.422.900

3

Voorzieingen

9.708.400

8.937.200

4

Geldleningen

36.222.200

34.287.300

5

Financieringsmiddelen (totaal 2, 3 en 4)

63.414.300

59.647.400

6

Financieringstekort (1-5)

-1.123.600

-2.267.800

(-/- = overschot)

Uit bovenstaande tabel blijkt dat de gemeente haar investeringen voor circa 28,1% financiert met eigen middelen. Die verhouding was in 2017 circa 28,6%. In de jaarrekening 2018 is een gemiddelde renteomslagpercentage gehanteerd van 1,50% (primitieve begroting 2018: 1,50%).

Mutaties in leningenportefeuille
Het gewogen gemiddelde rentepercentage over de leningenportefeuille in 2018 bedraagt 2,4%. Het saldo van de opgenomen leningen in 2018 is gestegen van € 34,3 miljoen naar € 36,2 miljoen. Er is voor € 5 miljoen afgelost en een vaste geldlening bijgekomen van € 7 miljoen in 2018.

ga terug