Jaarstukken 2018

Financiering

Schatkistbankieren

In december 2013 heeft de Eerste Kamer ingestemd met de wijziging van de wet FIDO. Vanaf 15 december
2013 is het verplicht schatkistbankieren van kracht en moeten gemeenten overtollige middelen in de schatkist
afstorten. Een belangrijke uitzondering op de hoofdregel dat alle middelen in de schatkist moeten worden
aangehouden is het drempelbedrag (0,75% tot een begrotingstotaal van € 500 miljoen, daarbovenop 0,2%) dat
buiten de schatkist mag blijven.
Als de overtollige financiën lager zijn dan de drempels hoeft een gemeente niet te gaan schatkistbankieren.
Het drempelbedrag voor de gemeente Hulst bedraagt voor het jaar 2018 € 471.000. De overtollige liquide middelen boven het drempelbedrag worden overgemaakt (automatisch afromen) naar de schatkist.
In het kader van het verplicht schatkistbankieren is er een nieuw artikel opgenomen in het BBV, artikel 52c,
waarin een rapportageverplichting over de benutting van het drempelbedrag wordt geïntroduceerd. Voor een
overzicht van de benutting van het drempelbedrag in 2018 wordt verwezen naar de toelichting op de balans in
het onderdeel jaarrekening.

ga terug