Jaarstukken 2018

Financiering

Wet HOF en EMU-saldo

De wet HOF is per 1 januari 2014 van kracht geworden. De wet vormt de vertaalslag van de normering zoals die door de EU - regeringsleiders in het aangepaste Stabiliteit- en Groeipact is afgesproken en beoogt aan de gemeenten een inspanningsverplichting op te leggen om te voldoen aan de afgesproken normen voor het EMU - saldo (maximaal tekort van 3% van het BBP). Met de Wet HOF gaat per jaar een macroplafond gelden voor het EMU - tekort van alle gemeenten samen. Er is per gemeente een individuele referentie norm vastgesteld.
De individuele referentiewaarde voor het EMU - saldo omvat het eigen aandeel, ook een aandeel in het EMU - saldo van openbare lichamen (gemeenschappelijke regeling) waarin bijvoorbeeld een gemeente deelneemt.

De VNG heeft ten aanzien van individuele referentiewaarde het volgende advies: 'het is de bedoeling dat een gemeente in eerste instantie niets doet met de individuele referentiewaarde voor het EMU - tekort".

Het EMU - saldo van de gemeente Hulst bedraagt voor het jaar:
2017   -/-   € 4.579.000
2018   -/-   € 4.502.000
2019   -/-     € 6.917.000

ga terug