Jaarstukken 2018

Financiering

Liquiditeitspositie

Voor het bepalen van de liquiditeitspositie - de mate waarin op korte termijn aan de verplichtingen kan worden voldaan - is de kasgeldlimiet belangrijk. De kasgeldlimiet volgens de Wet FIDO is het bedrag dat de gemeente als gemiddelde netto vlottende schuld (vlottende schulden -/- vlottende middelen) maximaal kan hebben.

In het kader van het liquiditeitsbeheer hebben we in 2018 meerdere keren gebruik gemaakt van een kasgeldlening. De wettelijke toegestane omvang van de kasgeldlimiet is gelijk aan het bedrag ter grootte van een percentage de begroting bij aanvang van het dienstjaar. Het percentage is vastgesteld op 8,5%. De kasgeldlimiet voor 2018 bedraagt op basis hiervan € 5.338.000 (2017: € 5.321.000).
Uit onderstaande tabel blijkt dat de kasgeldlimiet in 2018 in het tweede kwartaal is overschreden.  

Bedragen x € 1

1e Kwartaal

2e Kwartaal

3e Kwartaal

4e Kwartaal

Netto vlottende schuld

5.290.000

8.009.000

4.984.000

560.000

Kasgeldlimiet

5.338.000

5.338.000

5.338.000

5.338.000

Overschrijding

-

2.671.000

-

-

Onderschrijding

48.000

-

354.000

4.778.000

ga terug